הלכה

הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 96038 מקורות עבור הלכה. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ה

 תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ה הלכה אשור תם שהזיק עד שלא עמד בדין והקדישו בעליו מקודש שחטו ומכרו ונתנו במתנה מה שעשה עשוי מה שעמד בדין הקדישו בעליו אין מוקדש שחטו ומכרו ונתנו במתנה לא עשה ולא כלום מפני שמשלם מגופו הלכה בשור מועד שהזיק בין עד שלא עמד בדין ובין משעמד בדין והקדישו בעליו מוקדש שחטו ומכרו ונתנו במתנה מה שעשה עשוי מפני שמשלם מן העלייה הלכה גשור תם שהזיק ואחר כך המית המית ואחר כך הזיק פטור שור מועד שהזיק ואחר כך המית חייב המית ואחר כך הזיק עד שלא נגמר דינו חייב

72

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ו

 תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ו הלכה אשור שדחף את חבירו ונפל לבור ומת בעל השור חייב ובעל הבור פטור ר' נתן או' במועד זה נותן מחצה וזה נותן מחצה בתם בעל הבור משלם שלשה חלקים ובעל השור רביע הלכה בהחופר בור ברשותו ונפל עליו שור והרגו חייב בכופר ואם הוזק השור בעל הבור פטור הלכה גהחופר בור ברשות הרבים ונפל עליו שור והרגו פטור מן הכופר ואם הוזק השור בעל הבור חייב הלכה דחפר ברשות הרבים ופתח לרשות הרבים אפי' הוא של רבים חייב עד שימסור לרבים אי זהו בור שאמרה תורה חפר ברשות

73

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ז

 תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ז הלכה אהגנב משלם תשלומי כפל ואם טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה הגזלנין בין כך ובין כך אין משלמין אלא קרן הלכה בשאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכיי וכי מה ראת תורה להחמיר בגנב יותר מבגזלן אמ' להן גזלן השוה עבד לקוניו וגנב חלק כבוד לעבד יתר על כבוד קוניו כביכול עשה גנב עין העליונה כולה אינה רואה ואת האזן שאינה שומעת שנ' הוי המעמיקים מה' וגו' ויאמרו לא יראה יה וגו' כי אמרו אין רואה אותנו עזב ה' את הארץ ר' מאיר אומר משלו משל משם רבן גמליאל למה

74

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ח

 תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ח הלכה אהגונב נפש מאחיו מבני ישראל אחד גונב איש ואשה וגר ועבד משוחרר אחד איש ואשה וגר ועבד משוחרר שגנבו הרי אילו חייבין מכרו בין לאביו בין לאחיו בין לאחד מן הקרובין חייב גנבו ולא מכרו או שמכרו ועומד בשוק פטור הגונב את העבדים פטור שנים מעידין בו שגנב ושנים מעידין בו שמכר ונמצאו זוממין על גניבה הוא פטור והן פטורין נמצאו זוממין על מכירה הוא פטור נמצאו זוממין על זה ועל זה חייבין על זה ועל זה ועל זה נאמר ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו הלכה בהיכן שורי שגנבת

75

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ט

 תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ט הלכה אשלשה עשר הן אבות נזיקין השור והבור המבעה וההבער שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר נזק וצער ריפוי שבת ובשת חבל בו חמשה נותן לו חמשה אינן אלא ארבעה נותן לו ארבעה אינן אלא שלשה נותן לו שלשה אינן אלא שנים נותן לו שנים אינן אלא אחת נותן לו אחד הלכה בבנזק כיצד הכהו וקטע ידו וקיטע רגלו אין רואין אותן כאילו עושה סלע ביום וכאילו עושה מנה ביום אלא רואין אותן כאילו חיגר שומר קשואין ואם תאמר לקת מדת הדין לא לקת שכבר נותן לו דמי ידו ודמי רגלו

76

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק י

 תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק י הלכה אהגוזל את הפרה ועיבירה אצלו ושנת ושלישה אפי' ארבעה וחמשה פעמים וכן הגוזל את הרחל ונטענה אצלו וגזזה אפי' ארבעה וחמשה פעמים עז וחלבה אפי' ארבעה וחמשה פעמים משלם כשעת הגזילה ר' שמעון אומ' רואין אותן כאילו הן שומות אצל אחרים הלכה בגזל צמר וליבנו טוו וליבנו פשתן ונקהו אבנים ושיפן משלם כשעת הגזילה ר' שמעון בן לעזר אומ' כל דבר שהשביח הגזלן יד הגוזל על העליונה רצה משלם כשעת הגזילה רצה אומ' לו הרי שלך לפניו הלכה גגזל עבדים והזקינו אילנות והזקינו פירות והרקיבו בית ונתנגע מטבע ונפסל

77

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק יא

 תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק יא הלכה אאין מקבלין פקדונות לא מן הנשים ולא מן העבדים ולא מן הקטנים קבל מן האשה יחזיר לאשה מתה יחזיר לבעלה קבל מן העבד יחזיר לעבד מת יחזיר לרבו קבל מן הקטן עושה לו בהן סגולה מת יחזיר לאביו וכולן אם אמרו בשעת מיתה ינתן לפלני שהן שלו יעשה מפורש בפירוש הלכה בהבן שנושא ונותן משל אביו וכן העבד שנושא ונותן משל רבו הרי הן של אב הרי הן של רב ואם אמרו בשעת מיתה ינתנו לפלני שהן שלו יעשה מפורש כפירושו הלכה גהאומ' תנו מאתים דינר לבית הכנסת תנו

78

תוספתא מסכת ביכורים (ליברמן) פרק א

 תוספתא מסכת ביכורים (ליברמן) פרק א הלכה אאין מביאין בכורים קודם לעצרת ואם הביא ימתין עד שתבוא עצרת ויקרא עליהן הלכה בהקונה אילן אחד בתוך שדהו של חבירו הרי זה מביא ולא קורא מפני שלא קנה קרקע דברי ר' מאיר וחכמים אומ' לא מביא ולא קורא ר' יהודה אומ' כל הגרים כולן מביאין ולא קורין בני קיני חתן משה מביאין וקורין שנ' והיה כי תלך עמנו ר' יוסה אומ' מאיר היה או' כהנים מביאין ולא קורין מפני שלא נטלו חלק בארץ ואני אומ' כשם שנטלו לוים כך נטלו כהנים בין מדבר מרובה בין מדבר מועט הלכה גהפריש

79

תוספתא מסכת ביכורים (ליברמן) פרק ב

 תוספתא מסכת ביכורים (ליברמן) פרק ב הלכה אכוי כיצד שוה לחיה דמו טעון כסוי כדם החיה ר' לעזר אומ' חייבין על חלבו אשם תלוי הלכה בכיצד שוה לחיה ולבהמה מפשיט בו חבור כחיה וכבהמה ונוהג בו גיד הנשה כחיה וכבהמה אם אמר הריני נזיר שזה חיה ובהמה הרי זה נזיר ר' יוסה בי ר' יהודה אומ' כוי בריה לעצמו ולא יכלו חכמים להכריע עליו אם חיה אם בהמה הלכה גאנדרוגינוס יש בו דרכים שוה לאנשים ויש בו דרכים שוה לנשי' ויש בו דרכים שוה לאנשים ולנשים ויש בו שאינו שוה לא לאנשים ולא לנשים הלכה דדרכים

80

תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק א

 תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק א הלכה אביצה שנולדה ביום טוב אחרים אמרו משם ר' ליעזר תיאכל היא ואמה עגל שנולד ביום טוב מותר לשוחטו ביום טוב מפני שהוא מתיר את עצמו אפרוח שנול' ביום טוב מותר לשוחטו ביום טוב מפני שהוא מתיר את עצמו הלכה בהשוחט תרנגולת ומצא בה ביצים אע"פ גמורות הרי אילו מותרות הלכה גביצה שיצא רובה מערב יום טוב אע"פ שגמרתה ביום טוב הרי זו מותרת נולדה בשבת תיאכל ביום טוב ביום טוב תיאכל בשבת ר' יהודה אומ' משם ר' ליעזר עדיין היא מחלוקת במקומה כשם שאסורה לוכל כך אסורה ליטלטל

1234567891011121314151617181920