הלכה

הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 96038 מקורות עבור הלכה. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ו

 תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ו הלכה אאין פוסקין על הפירות עד שיצא השער אפילו ישנות הולכות מארבע אין פוסקין על החדשות מארבע עד שיצא השער לחדש ולישן יצא השער לאחרים אע"פ שאין לו מותר לקוץ הימנו במה דברים אמורים בזמן שמוצא ליקח באותו השער אבל אם היו לקוטות והולכות מארבע והוא אינו מוצא ליקח אלא משלש הרי זה אינו פוסק עד שיצא השער ללוקח ולמוכר הלכה בופוסק עמו על הגדיש של תבואה ועל העביט של ענבים ועל המעטין של זתים אע"פ שלא יצא השער אבל אחרים לא יקיצו על גביו הלכה גופוסק עמו על הזבל

62

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ז

 תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ז הלכה אהשוכר את הפועלין בין שהטעו את בעל הבית ובין שבעל הבית הטעה אותן אין להן זה על זה אלא תרעומת במה דברים אמורים בזמן שלא הלכו אבל שכר את החמרין והלכו ולא מצאו שכר את הפועלין הלכו ומצאו את השדה כשהיא לחה נותן להם שכר בטלים שאינו דומה עושה מלאכה ליושב ובטיל ואינו דומה הבא טעון לבא ריקן במה דברים אמורים בזמן שלא התחילו אבל אם התחילו הרי אילו שמין לו כיצד קבל הימנו קמה לקצור בשתי סלעים קצר חציה והניח חציה טלית לארוג בשתי סלעים ארג חציה והניח חציה הרי

63

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ח

 תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ח הלכה אהשוכר את הפועל לשמור לו את הפרה לשמור לו את התינוק אין נותן לו שכרו של שבת לפיכך אין אחריותו עליו בשבת ואם היה שכיר שבת שכיר חדש שכיר שנה שכיר שבוע נותן לו שכרו של שבת לפיכך אחריותן עליו בשבת ואם היה שכיר שבת לא יאמר לו תן לי שכרי של שבת אלא אומ' לו תן לי שכרי של עשרה ימים הלכה באין הפועל רשיי לעשות מלאכתו בלילה ולהשכיר את עצמו ביום לחרוש בפרתו ערבית ולהשכירה שחרית לא יהא מרעיב ומסגיף את עצמו ומאכיל מזונותיו לבניו מפני גזל מלאכתו

64

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ט

 תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ט הלכה אהשוכר שדה מחבירו והיה בה תבואה לקצור ענבים לבצור זתים למסוק הרי אילו שמין אותה ושמין לו תבואה קצורה ענבים בצורות זתים מסוקין אין שמין לו הניחה ויצא והיה בו תבואה לקצור ענבים לבצור זתים למסוק הרי אילו שמין לו כיצד שמין לו אם היה שכיר נותנין לו לפי שכירותו קבלן לפי קבלנותו הלכה בהשוכר שדה בית השלחין מחבירו אין פחות משנים עשר חודש שדה בית הבעל כונס את גרנו ומסתלק הלכה גשדה בית השלחין אני שוכר ממך שדה בית האילן אני שוכר ממך יבש המעיין ונקצץ האילן חייב

65

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק י

 תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק י הלכה אהמלוה את חבירו סתם אין פחות משלשים יום ובמדינה שהיא נוהגת פחות מיכן או יתר על כן אין משנין ממנהג המדינה הלכה בשכר שעות ביום גובה כל היום בלילה גובה כל הלילה (שכר שעות בלילה וכמה גובה כל הלילה) שכר שעות גובה כל הלילה וכל היום שכר שבת שכר חודש שכר שנה שכר שבת שכר שבוע יצא ביום גובה כל היום יצא בלילה גובה כל הלילה ועל כולן אינו עובר עליהן אלא לילה הראשון בלבד הלכה גהכובש שכר שכיר עובר משום חמשה לוין משום בל תעשק ובל תגזול ובל

66

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק יא

 תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק יא הלכה אהבית והעליה של שנים שנפלו שניהן חולקין בעצים ובאבנים ובעפר בד"א בזמן שהיו שניהן שוים אבל אם היה אחד גדול ואחד קטן זה נוטל לפי שלו וזה נוטל לפי שלו ורואין את העליונות כאילו הן ראויות לישתבר הלכה בהבית והעליה של שנים ורצו שניהם שלא לבנות התחתון נותנין שני חלקין והעליון שליש הבית והעליה של שנים והרי בעל עליה מבקש לעשות לו דיוט' אחרת ואין בעל הבית מניחו מקום שנהגו לעשות שני דיוטות עושה שלש עושה שלש ואין משנין ממנהג המדינה הלכה גהבית והעליה של שנים נפחתה המעזיבה ר'

67

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק א

 תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק א הלכה אכל שחבתי בשמירתו חבתי בנזקו זה השור והבור הכשרתי במקצת נזקו בהכשר כל נזקו זה הבור חבתי בתשלומי נזקו מלמד שהבעלים מטפלין בנבילה נכסים שאין בהן מעילה פרט לשור של ישראל שנגח לשור של הקדש ושור של הקדש שנגח לשור של ישראל נכסים שהן של בני ברית פרט לשור של ישראל שנגח לשור של גוי נכסים המיוחדין פרט לנכסי הפקר חוץ מרשות המיוחדת למזיק פרט לשהזיק שור ברשותו ורשות הניזק והמזיק וכשהזיק חב המזיק כיצד חצר השותפין והבקעה נכסין המיוחדין שהן חוץ מרשות המיוחדת למזיק ורשות הניזק והמזיק והשומר חנם והשואל

68

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ב

 תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ב הלכה אתרנוגלין שהידסו את העיסה ואת הפירות או שניקירו משלמין חצי נזק הידסו עפר על גבי עיסה ועל גבי פירות משלמין נזק שלם היו מחטחטין בחבלו של דלי נפל ונשבר משלם נזק שלם נפל ונשבר ושיבר כלי אחר על הראשון משלמין נזק שלם ועל האחרון משלמין חצי נזק תרנגלין שירדו לגינה ושיברו את החליפין וקיטמו את הירק משלמין נזק שלם סימכוס או' על הקיטום נזק שלם ועל השיבור חצי נזק תרנגול שהיה פורח ממקום למקום והזיק בגופו משלם נזק שלם ברוח שבכנפיו חצי נזק סימכוס אומ' נזק שלם הכלב והגדי שנפלו והזיקו

69

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ג

 תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ג הלכה אשור שהזיק שהיה מועד בקרנו ותם בשנו וחבל בזה ובזה תם משלם חצי נזק מגופו מועד משלם נזק שלם מן העליה אין שם עליה תם משלם חצי נזק מגופו מועד יוציא ויבקש לעליה הלכה בכלל אמרו בנזקין הרג את שורו וקרע את כסותו וקיצץ נטיעותיו לא יאמר טול את הנבלה ותן לי את הפרה טול אתה קרעים ותן לי את הטלית טול את הקצצין ותן לי את הנטיעות אלא שמין אותן כמה הן יפין עד שלא הוזקו וכמה הן יפין משהוזקו לפיכך הין משלמין ר' עקיבא אומ' אף התם שחבל

70

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ד

 תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ד הלכה אשור שחציו של ישראל וחציו של הקדש שהזיק של ישראל מועד משלם נזק שלם ותם משלם חצי נזק של הקדש בין תם בין מועד פטור הוזק מאחר של ישראל חייב ושל הקדש פטור שור של הקדש הבעלים חייבין באחריותן הבעלים נוטלין את נזקו ונותנין את נזקו שור שחציו של ישראל וחציו של גוי שהזיק של ישראל מועד משלם נזק שלם ותם משלם חצי נזק ושל גוי בין תם בין מועד משלם נזק שלם הלכה בשור של גוי שהזיק של ישראל אחד חבירו אע"פ שקבלו עליהם לדון בדיני ישראל משלמין נזק

1234567891011121314151617181920