הלכה

הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 96038 מקורות עבור הלכה. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ז

 תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ז הלכה אכל שהוא לפנים מחבירו הוא קודם את חבירו ונחלה משמשת והולכת ועולה אפי' עד ראובן בן האחין זה את זה והאחיות זו את זו האחין את האחיות והאחיות את האחין נוחלין ומנחילין ממזר מוריש את קרוביו גוי ועבד הבאו על בת ישראל אפי' חזר הגוי ונתגייר עבד ונשתחרר נכסיו כנכסי הגר וכנכסי עבד משוחרר כל הקודם בהן זכה הלכה בנאמנת חיה לומר זה יצא ראשון אימתי בזמן שאין שם ערער אבל יש שם ערער אינה נאמנת ר' לעזר או' אם הוחזקה על עמדה נאמנת ואם לאו אינה נאמנת הלכה ג

52

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ח

 תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ח הלכה אהכותב נכסיו לאחד והיה כהן והיו בהן עבדים אע"פ שאמ' הלה אי איפשי בהן הרי אילו אוכלין בתרומה רבן שמעון בן גמליאל אומ' כיון שאמ' הלה אי איפשי בהן זכו בהן היורשין הלכה בהכותב נכסיו לעשרה בין שזכה אחד מהן ובין שזכו כולן זכו כולן כתב והעלה להן בערכים זכת להן הערכיים הלכה גהמוציא עשרה עבדים בני חורין בין שיצא אחד מהן ובין שיצאו כולן יצאו כולן כתב והעלה להן בערכיים זכת להן הערכיים הלכה דהאומ' תנו נכסיי לפל' ואם מת פל' לפל' ואם [מת] פל' לפלני הראשון

53

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ט

 תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ט הלכה אר' נתן או' נחום המדי היה מדייני גזירות הכותב נכסיו בשם חבירו אין כופין אותו לחזור ואם התנה עמו מתחלה על מנת כן כופין אותו לחזור הלכה בהמוכר שדה חבירו במעמד חבירו לא עשה כלום כתב וקיים מאחריו דבריו קיימין הבן הנושא ונותן בשל אביו אע"פ שהשטרות ואונות יוצאין על שמו הרי הן של אביו ואם אמ' מה שירשתי משל בית אבי אבא הן או משל בית אבי אמה הן יעשה מפורש כפירושו האשה שנשאה ונתנה בשל בעלה אע"פ ששטרות ואונות יוצאין על שמה הרי הן של בעלה ואם אמרה

54

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק י

 תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק י הלכה אהאומ' נתתי שדה פל' לפל' והוא או' לא נתן לי כלום לא אמר כלום שמא זכה לו על ידי אחר ואם אמ' כתבתי שטר ונטלתי מעות ונתתי לו והוא אומ' לא נטלתי הודאת בעל דין כמאה עדים האומר עשיתי פלני עבדי בן חורין והוא אומר לא עשאני לא אמר כלום שמא זיכה לו על ידי אחר ואם אמר כתבתי שטר ונתתי לו והוא אומר לא נטלתי הודאת בעל דין כמאה עדים הלכה בהאשה שהיתה משרת והשביחה את הנכסים והביאוה לבית דין הרי זו לא תאמר תנו לי מה שהשבחתי את

55

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק יא

 תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק יא הלכה אפשוט שכתב עדיו מאחריו מקושר שכתוב עדיו מתוכו שניהן פסולין ר' חנניה בן גמליאל אומ' מקושר שכת' עדיו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט השיב ר' על ר' חנינא בן גמליאל והלא זמנו של שטר מוכיח עליו אם פשוט הוא אם אינו פשוט אי זהו מקושר כתב שם המלוה ושם הלוה מקום המוכר מקום השדה מקום המעות מקום הזמן קושרו מלמעלה והעדים מלמטה כשר הלכה בגופו של שטר ביום פל' בשבת פלנית בחדש פל' בשנה פל' ובמלכות פל' לא כתב שם היום בו ידו על התחתונ' כל אותה שבת לא

56

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק א

 תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק א הלכה אשנים אוחזין בטלית זה נוטל עד מקום שתפוס וזה נוטל עד מקום שתפוס במה דברים אמורים בזמן שהיו שניהם תפוסין בה אבל אם היתה בידו של אחד מהן המוציא מחבירו עליו הראיה הלכה בזה אומ' כולה שלי וזה אומ' שלשה שלי האומ' כולה שלי ישבע שאין לו בה פחות מחמשה חלקין האומ' שלישה שלי ישבע שאין לו בה פחות משתות כללו של דבר אין נשבע אלא על חצי מה שטוען הלכה גשנים שהיו מושכין את הגמל ומנהיגין בחמור או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג כמדה הזאת ר' יהודה אומ'

57

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ב

 תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ב הלכה אמודה ר' שמעון בן לעזר בכלי אנפיריא שמשתמש בהן וחייב ואילו הן כלי אנפיריא בדי מחטין וצנורות ומחרוזות של קרדומות וכן היה ר' שמעון בן לעזר אומ' כל אילו שאמרו הרי שלו אימתי בזמן שמצאן אחד אחד אבל אם מצאן שנים שנים חייב להכריז הלכה בוכן היה ר' שמעון בן לעזר אומ' המציל מפי הארי ומפי הזאב ומשניתו של ים ומשניתו של נהר המוציא באסרטיא ובפלטיא גדולה הרי אילו שלו מפני שהבעלים מתיאשין מהן הלכה גמצא חתכות של בשר וחתכות של [דגים] ודג נשוך הרי אילו שלו מחרוזות של

58

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ג

 תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ג הלכה אאין השואל רשיי להשאיל ולא השוכר רשיי להשכיר ולא השוכר רשיי להשאיל ולא זה המפקידין אצלו רשיי להפקידו לאחר אלא אם כן נתן לו בעל הבית רשות הלכה בהשואל פרה מחבירו ונגנבה וקדם השואל ושילם ואחר כך נמצא הגנב משלם תשלומי כפל (לשואל) ותשלומי ארבעה וחמשה לשיני השוכר פרה מחבירו ונגנבה או אבדה ואמ' הריני משלם ואיני נשבע שילם ואחר כך נמצא הגנב משלם תשלומי כפל וארבעה וחמשה לשיני הלכה גהמפקיד פרה אצל חבירו ונגנבה או אבדה ואמ' הריני משלם לך בלא שבועה ואחר כך נמצא הגנב משלם תשלומי

59

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ד

 תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ד הלכה אהמוכר פירות לחבירו בחזקת שיש לו ונמצא שאין לו לא כל הימנו לאבד זכותו של זה הלכה במרבין על השכר ואין מרבין על המכר שנ' אם כסף תלוה את עמי וגו' כנשה מה מלוה מיוחדת לא מה שאת נותן לו את נוטל הימנו יצאו אילו שמא את נותן לו את נוטל ממנו רבן שמעון בן גמליאל או' אף מרבין על המכר בהקדש כיצד משכיר אדם מעותיו לשלחני להתנאות בהן ולהתלמד בהן ולהתעטר בהן נגנבו או אבדו חייב באחריותן ניטלו (נוטל) מלפניו באונס הרי הוא כנושא שכר נשתלט עליהם אסור משום

60

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ה

 תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ה הלכה אקבל ממנו מאה צאן במאה של זהב למחצה לשליש ולרביע ואני נוטל סלע מכל אחד ואחד באחרונה אסור למחצה לשליש ולרביע מחצה למזונות ומחצה לבטלה ואני נוטל מכל אחד ואחד באחרונה מותר הלכה בקיבל הימנו מאה עגל במאה של זהב למחצה לשליש ולרביע ואני נוטל דינר זהב מתוך חלקך באחרונה אסור למחצה לשליש ולרביע מחצה למזונות ומחצה לבטלה ואני נוטל דינר זהב מתוך חלקך באחרונה מותר הלכה גאין שמין בכורות תמימין לישראל אבל שמין להן בכורות בעלי מומין ושמין בכורות תמימין לכהנים ואין צריך לומר בעלי מומין הלכה ד

1234567891011121314151617181920