הלכה

הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 96038 מקורות עבור הלכה. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק טו

 תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק טו הלכה אטבלות של שיש חלקות ונתונות זו על גבי זו טומאה תחת אחת מהן ואפילו גבוהות מן הארץ אמה טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת טבלות נוגעות זו בזו ושולחנין נוגעין זה בזה מונין בהן כדרך שמונין במת טבלא בצר רגלו של שלחן וטומאה תחת טבלא הנוגע בין בטבלא ובין בשלחן טמא טומאת שבעה טומאה תחת השלחן הנוגע בשלחן טמא טומאת שבעה ובטבלא טמא טומאת ערב: הלכה בהמאהיל כנגד הרבוע טמא שלא כנגע הרבוע טהור ר' מנחם בר' יוסי אומר בין כך ובין כך טמאין מפני שהן נדונין כקרן טבלא כלים שכנגד הרבוע

42

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק טז

 תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק טז הלכה אהתלולות הקרובות בין עיר לעיר ובין לדרך אחד חדשות ואחד ישנות טמאין מפני שהנשים קוברות שם את נפליהן ומוכי שחין את איבריהן הרחוקות חדשות טהורות ישנות טמאות שאני אומר שמא היה שם דרך או עיר ואיזו הוא תלולות זו תלולות של עפר שעל גבי בקוע המאהיל על מקצתה טמא ואין צריך לומר כנגד כלה עפרה טמאה משום עפר תלולות חתל ממנה עפר וסמכו לה אין בו משום עפר תלולות התלולות שהיתה טמאה וטהורה הרי זו טהורה ואין חושש שמא נטמאת: הלכה באחד המוציא שלשה מתים ואחד המוציא שלשה כוכין ואחד המוציא

43

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק יז

 תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק יז הלכה אהחורש את הקבר הרי זה עושה מאה אמה לכל רוח החורש על גבי הקבר וכן החורש על גבי הארון אפילו משוקעין ברובדים ובאבנים ואפילו על גביהן רום שתי קומות הרי זה עושה בית הפרס: הלכה בהחורש מגופו של מת אינו עושה בית הפרס אין לך שעושה בית הפרס אלא החורש את הקבר בלבד ור' אליעזר בן יעקב אומר אף התלולות אמר ר' יוסי במה דברים אמורים במוריד אבל במעלה אין עושה בית הפרס: הלכה גשלש כרשינין שאמרו הנתונין כדרכן במקום הגדר יבש אבל לא במקום הטינא והחורש משדי קסקסין ומשדה

44

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק יח

 תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק יח הלכה אחומר בארץ העמים שאין בבית הפרס ובבית הפרס שאין בארץ העמים שארץ העמים בתולה שלה טמאה ומטמאה בביאה ואין לה טהרה מטומאתה מה שאין כן בבית הפרס חומר בבית הפרס שאפילו טהרה מקפתו מארבע רוחתיו הרי הוא בחזקת בית הפרס: הלכה בארץ העמים אם יכול ליכנס לה בטהרה טהורה וכמה תהא סמוכה ויהא יכול ליכנס לה בטהרה רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו תלם אחד הרי זה מפסיק אמר ר' שמעון יכולני להאכיל את הכהנים טהרות בבורסקי שבצדון ושבעירות שבלבנוב מפני שסמוכין לים או לנהר אמרו לו הרי פסנין מפסיק: הלכה

45

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק א

 תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק א הלכה אלא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חבירו אלא אם כן הרחיק מכותלו של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד ר' יהודה או' בסלע הבא בידו זה חופר בארו מיכן וזה חופר בארו מיכן זה מרחיק שלשה טפחים וסד בסיד וזה מרחיק שלשה טפחים וסד בסיד הלכה במרחיקין את הנברכת ואת הבקיע ואת ירקות מכותלו של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים ואת החול מכותלו של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד מרחיקין את הזרעים ואת המחרישה ואת מימי רגלים מן הכותל

46

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ב

 תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ב הלכה אכל שאינו עושה תדיר כגון שדה בית הבעל חזקתה שלש שנים ואינה מיום ליום אמ' ר' יהודה לא אמרו שלש שנים אלא כדי שיהא באספמיא אם היה עמו במדינה כיון שאכלה שנה אחת הרי זו חזקה הלכה בהלוקח [מחמת הלוקח] אע"פ שהלוקח הראשון או' גזילה היא בידי לא כל הימנו לאבד זכותו של זה האוכל שדה מחמת אונו ונמצאת אונו שהיא פסולה הרי זו אינה חזקה הלכה גהאוכל שדה בחזקת שהיא שלו והוציא עליו שטר שמכרה לו ושנתנה לו במתנה יתקיים שטר בחותמיו ואם אמ' כתבתי שטר ונטלתי מעות

47

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ג

 תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ג הלכה אהמוכר את הבית מכר את הדלת ואת הנגר ואת המנעול ואת המכתשת החקוק' אבל לא מכר את התנור ולא את הכריים ולא את הריחים ולא את המכתשת הקבועה רבי אליעזר אומר כל המחובר בקרקע הרי זה מכור ואם אמר לו הוא ומה שבתוכו אני מוכר לך הרי כולן מכורין ואף על פי שאומר לו הוא וכל מה שבתוכו אני מוכר לך לא מכר לו את הבאר ולא את השידה ולא את הדותות והיציעים ולא את המערות שבתוכו אם כן למה כתב עומקא ורומא שאם רצה להגביה מגביה להשפיל משפיל כל שאינו

48

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ד

 תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ד הלכה אהמוכר את הספינה מכר את האסקלה ואת בית המי' שבתוכה אבל לא מכר לא את היציעין ולא את הישוין ולא את האיזקפה ולא את הבצות סימכוס אומ' מכר את הדוגית מכר את העול מכר את הפרות לא מכר את העול מכר את הצמד לא מכר את הבקר מכר את הבקר לא מכר את הצמד רבי יהודה אומר הכל לפי הדמים הלכה בכיצד חמור וכליו אני מוכר לך מכר את המרדעת ואת האוכף ואת השליף ואת הקלקי ואת החביק אבל לא מכר לא את הזוג ולא את הקרקש ולא את פרומביא

49

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ה

 תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ה הלכה אארבע מדות במוכרין בד"א במדה שאינה של שניהם אבל אם היתה בידו של אחד מהן ראשון קנה בד"א ברשות הרבים או בחצר שאינה של שניהם ברשות הלוקח כיון שקיבל עליו הרי זה קנה ברשות המוכר עד שיגביה או עד שיוציא מרשות הבעלים ברשות זה המופקדין אצלו עד שיקבל עליו או עד שישכור את מקומו הלכה באימתי אמרו מטלטלין נקנין במשיכה ברשות הרבים או בחצר שאינה של שניהם ברשות הלוקח כיון שקיבל עליו הרי זה קנה ברשות המוכר עד שיגביה או עד שיוציא מרשות הבעלין ברשות זה המופקד אצלו עד שיקבל

50

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ו

 תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ו הלכה אהמוכר זרעוני גינה לחבירו זרעים הנאכלין זרען ולא צימחו ר' יהודה או' נותן לו דמי הזרע אבל לא דמי הוצאה אמרו לו הרבה מבקשים אותם לדברים אחרים הלכה בהמוכר פירות לחבירו הרי זה מקבל עליו רובע טינופות לסאה שעורים מקבל עליו רובע קטניות לסאה קישואין מקבל עליו עשר מארות למאה הלכה גקנקנים מקבל עליו עשר נאות פיטסות מגופרות למאה יתיר על כן בכולן מחזיר לו את השאר ונוטל ממנו דמים הלכה דהלוקח קנקנים מחבירו ונמצאו פיטסות ונשתברו חייב להעמיד לו דמי קנקנים אבל לא דמי יין הלכה ה

1234567891011121314151617181920