הלכה

הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 96038 מקורות עבור הלכה. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ה

 תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ה הלכה אר' ישמעאל בר' יוסי אומר משם ר' נתן אהל שהוא פחות מארבעה טפחים פתחו במלואו וגגו טהור ר' שמעון בן אלעזר אומר משם ר' מאיר מת שהוא יתיר מארבעה טפחים פתחו במלואו: הלכה בר' יוסי אומר השדרה והגולגולת כמת אחרים אומרים משם ר' נתן כל הטמאות הפורשות מן המת כמת ופתחו ארבעה טפחים: הלכה גביב שהוא קמור תחת הבית ויש בו ארבעה טפחים ויש ביציאה ארבעה טפחים ונפל בתוכו הבית טהור נפל בבית מה שבתוכו טהור יש בו ארבעה טפחים ואין ביציאה ארבעה טפחים נפל בתוכו הבית טמא נפל בבית

32

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ו

 תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ו הלכה אר' יהודה אומר משם ר' יהשע כשם שהכלים מצילין אם אוהלין שיש להן דפנות כך מצילין עם אוהלין שאין להן דפנות ואחד כלי עץ ואחד כלי חרס טהורין במה דברים אמורים בכלי שיש בו טפח על טפח אבל בכלי שאין בו טפח על טפח אינו מציל במה דברים אמורים בזמן שהוא אפוץ מבחוץ מצד אחד ומבפנים משני צדדים אבל אם היה אפוץ כחצי טפח מכאן וכחצי טפח מכאן הרי זה אינו מציל: הלכה בקדירה שהיא נתונה בצד דופני של אוהל מבחוץ טומאה תחתיו והיא רוצצת טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת היתה

33

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ז

 תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ז הלכה אארבעה שהיו נושאין את הנדבך ואין במוטות כעובי המרדיע טומאה תחתיה כלים שעל גביו טמאין טומאה על גביו כלים שתחתיו טמאין ר' אליעזר מטהר וכן היה ר' אליעזר אומר כזית מן המת בפי הערוב האהיל על גבי הנדבך אדם וכלים שתחתיו טהורין האהיל על גבי תנור וכירים החדשים טהורין נתון על ארבע כלים אפילו כלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה ואין בהן פותי טפח טומאה תחתיו כלים שעל גביו טמאין טומאה על גביו כלים שתחתיו טמאין נתון על ארבע כוסיות הנתונות על ארבע אבנים ואין בהן גובה טפח טומאה תחתיו כלים שעל

34

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ח

 תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ח הלכה אכזית מן המת על הרדד או על גביו טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת טומאה בתוכו הנוגע בו מתוכו טמא טומאת שבעה מאחריו טמא טומאת ערב טומאה מאחריו הנוגע בו מאחריו טמא טומאת שבעה ומתוכו טמא טומאת ערב והנכנס לתוכו טהור כחצי זית מתוכו וכחצי זית מאחריו הנוגע בו בין מתוכו ובין מאחריו טמא טומאת ערב והאוהל עצמו טמא טומאת שבעה אמר ר' נתן אם מציל הוא על ידי אחרים קל וחומר על ידי עצמו: הלכה באוהל שהיה נטוי על גבי ארבע שפודין של מתכת ר' יעקב אומר אינו מציל מפני שדבר

35

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ט

 תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ט הלכה אר' אליעזר אומר נזיר והמת תחת כריסו של גמל ואין הנזיר מגלח עליהן ואין חייבין עליהן משום טומאת מקדש וקדשיו טומאה שהיא נתונה בכותל אפילו מחצה על מחצה וכן עדר בהמה חיה ועוף וכן החיים שהיו מהלכין זה אחר זה אפילו ראשו של זה בין רגליו של זה וראשו של זה בין רגליו של זה אין הנזיר מגלח עליהן ואין חייבין עליהן על טומאת מקדש וקדשיו: הלכה בנדחק ברחיים שהגוי בתוכה ושהנדה בתוכה בגדיו טמאין מדרס איזו היא הרחיים כל שאין עוקרין אותה ודוחפין אותה ממקומה ולענין טמא מת בגדיו טהורין

36

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק י

 תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק י הלכה אכוורת שבתוך הבית וכפישה נתונה על פיה ר' יהודה אומר מצלת וחכמים אומרים אינה מצלת שר' יהושע אומר כשם שהנסר מציל כך כפישה מצלת היתה מוטה על צדה בפותח טפח הכל מודים שאינה מצלת: הלכה בעמוד של קדרות שהוא עומד בתוך הבית מן הארץ ועד הקורות שוליה של זו על פיה של זו ושוליה של זו על פיה של זו אם אין פי העליונה לקורות פותי טפח ובין שוליה התחתונה לארץ פותי טפח טומאה בתוכה הבית טמא טומאה בבית מה שבתוכו טהור שדרך הטומאה לצאת ואין דרכה ליכנס אם יש בין

37

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק יא

 תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק יא הלכה אקדרה שהיא ניתנה בצד האיסקופה שאם תעלה ושפתיה משוכות מן השקוף כל שהוא טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת היתה גבוהה מן הארץ טפח וטומאה תחתיה בתוכה או על גבה הכל טמא והבית טהור בבית אין טמא אלא הבית שאם תעלה ודופנה נוגעת בשקוף בפותי טפח כל שהיא טומאה תחתיה והיא רוצצת טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת היתה גבוהה מן הארץ טפח וטומאה תחתיה תחתיה טמא תוכה וגבה הבית טהור מפני שניצלת עם דופני של אוהל בתוכה או על גבה הכל טמא והבית טהור בבית אין טמא אלא הבית שאם תעלה ודופנה נוגעת

38

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק יב

 תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק יב הלכה אוכמה יהיה הסדק הזה בית הלל אומר כל שהוא מלא החוט המשקולת ור' יוסי אומר משם בית הלל פותח טפח אמר רבי תמיה אני אם אמר ר' יוסי בפותח טפח לא אמר אלא בכזית מן המת בלבד טומאה מבפנים וכלים מבחוץ אף על פי שאין בסדק אלא כל שהוא מלא חוט המשקולות הרי זה מפסיק: הלכה בסאה כפויה על פיה חבית כפויה שני כפיתין זה על גבי זה ואבן על גבי הכפיתין מביאות את הטומאה סאה יושבת כדרכה וחבית יושבת כדרכה נוד תפוח כר מלא תבן כסת מלאה מוכין כסות מלאה

39

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק יג

 תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק יג הלכה אנסר שהוא נתון על פי תנור ישן וטומאה תחתיו או על גביו הכל טמא והתנור טמא ור' יוחנן בן נורי מטהר בתנור היה ראשו אחד נתון על פי תנור חדש וראשו אחד נתון על פי תנור ישן או שהיו שנים ישנים אחד ואחד מכאן וחדש באמצע ר' יוחנן בן נורי מטהר בתנור: הלכה בנסר שהוא נתון על פי תנור ומוקף צמיד פתיל טומאה תחתיו או על גביו הכל טמא וכנגד אוירו של תנור טהור טומאה עד אוירו של תנור כנגדו עד לרקיע טמא: הלכה גסרידא שהיא נתונה על פי תנור

40

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק יד

 תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק יד הלכה אפתח שעשאו למאור שיעורו מלא המקדח הגיפו למאור שיעורו בפותח טפח שתי חלונות זו לפנים מזו החיצונה העשויה למאור שיעורו מלא המקדח נוטל פקק איספקלריא שיערו מלא האגרוף ואלו הן שירי המאור חלון שהיה סותמו ולא היה לה טיט לגומרה או שקראו חברו או שחשיכה לילי שבת ואלו הן שירי המאור רוב אצבעים עם רוחב הגודל: הלכה בחלון שבין שני בתים שיעורה בפותח טפח סתר את החיצון אף על פי שלא חשב עליה שיעורה מלא המקדח נתן התקרה באמצע חלון התחתון בפותי טפח והעליון מלא המקדח: הלכה גרפפות אלו הן

1234567891011121314151617181920