הלכה

הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 96038 מקורות עבור הלכה. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ז

 תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ז הלכה אנימי פסיקיא ומקטורן כל שהן נימי של אפקרסין עשר ואם יש להן סכך כל שהן רבן שמעון בן גמליאל אומר סכך עולה למדת שלשה על שלשה ואינו עולה למדת שלש על שלש היה רחב אם נתנו על הכסא ובשרו נוגע בכסא טהור אם לאו טמא נימי הברסין והברתסין והפמליאות והחמילות והלבדין והסגסגין והכרים והכסתות שלש אצבעות: הלכה בחוט המשקלות שנים עשר ושל חרשים שמנה עשר ואם לאו עובי כליונים חוט המסמר של בנאין ושל סיידין חמשים אמה רבן שמעון בן גמליאל אומר אף על משיחות חמשים אמה חוט המאזנים

192

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק א

 תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק א הלכה ארבן שמעון בן גמליאל אומר לא לכל טמאה אלא לטומאת נפש ר' שמעון אומר אפילו כלי מתכות שהיה טמא טבול יום וטמא מת וחזר להיות טבול יום והעושה כלים מן העקל שהוא עשוי להכביד בו את הספינה ומכלי גדול שעשאו לגבות בו את המכס ר' מאיר מטמא וחכמים מטהרין ר' יוסי אמר העושה כלים מן הקצוצות טמאין ר' יוחנן בן נורי אומר העושה כלים מן הגרודות טמאין: הלכה באמר ר' אלעזר בר' יוסי לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המסמרות שידוע שנעשו מהן כלים שהן טמאין ועל המסמרות

193

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ב

 תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ב הלכה אטבעת שהוא חוגר בה את מתניו ומקשר בה בין כתיפו טהורה ואין טמאה אלא טבעת של אצבע בלבד טבעת בין חקוקה ובין שאינה חקוקה טמאה ומצופה טהורה אמר תלמיד אחד מתלמידי גליל העליון לפני ר' אליעזר שמעתי שחולקין בין טבעת לטבעת אמר לו שמא לא שמעת אלא לענין שבת שהיוצא בחקוקה חייב ושאין חקוקה פטור: הלכה במחט בין נקובה ובין שאין נקובה טמאה ומצופה טהורה עוד אמר תלמיד אחד מתלמידי גליל העליון לפני ר' אליעזר שמעתי שחולקין בין מחט למחט אמר לו שמא לא שמעת אלא לענין שבת שהיוצא

194

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ג

 תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ג הלכה אהכידון והגינין והפגש והקסדא והמנפש שנחלקו הרי אלו טהורין שריון שנחלקו לארכו טהור לרחבו אם משמש מעין מלאכתה ראשונה טמא ואם לאו טהור ומאימתי טהרתו משבלה ואינו משמש מעין מלאכתו בלה ומשתייר בו רחבו מלמעלה טמא רחבו מלמטה טהור שפת הימנה ועשה חוליא לתכשיט טמאה: הלכה במספרת של פרקים הרי זו טמאה נתפרקה זו טמאה בפני עצמה וזו טמאה בפני עצמה וכשהוא מחברה חיבור לטומאה ואין חיבור להזאה: הלכה גמספרת שנחלקה לשנים ר' יהודה מטמא מפני שהוא כתחילה חותך בה את הסכך ועכשיו חותך בה את הסכך וחכמים

195

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ד

 תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ד הלכה אכלי מתכות הבאות במדה כגון השידה והתיבה והמגדל הבאין במדה טמאים כגון השולחן והטבלה והדלופקי של מתכות טמאין ושיעורן בטפח כלל אמרו כלי מתכות המחוסר הטפה טמא המחוסר לטישה טמא דברי ר' עקיבא וחכמים אומרים כלי מתכות שנתרועעו אם משמשין מעין מלאכתן ראשונה טמאין ואם לאו טהורין כיצד דלי כדי למלאות בו לשתות המיחם כדי להחם בו לשתות והקיתון כדי לשמש בו את האורחין ספסל כדי להדיח בו אחת מרגליו נקבו קומקמין כדי לקבל חמין מיחם כדי לקבל סלעים הלבס כדי לקבל קיתונות קיתונות כדי לקבל בו פרוטות: הלכה ב

196

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ה

 תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ה הלכה אכלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה הבאין במדה ר' מאיר אומר הרי הן ככלים וחכמים אומרים הרי הן כאוהלין ר' נחמיה אומר קופות גדולות והסאין גדולים שיש להן שוליים והן מחזיקין ארבעים לח שהם כוריים ביבש אף על פי שאין מטלטלין במשתייר בהן וכמה הן אמה על אמה על רום שלש אמות ישנן שש מאות ארבעים ושמנה טפח ראיה לדבר ממדת השלחן: הלכה בר' יוסי אומר בים שעשה שלמה הוא אומר מחזיק בתים שלש אלפים יכיל במקום אחר הוא אומר אלפים בת יכיל אי אפשר לומר אלפים שכבר נאמר

197

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ו

 תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ו הלכה אכלי עור מאימתי מקבלין טומאה הסנדל משיקמע והמנעל משיגוב על האימוס ואם עתיד לכרכם עד שיכרכם ולשרטט עד שישרטם איסקורטי' משישטרטף וקיטבליא משיטרטט: הלכה בעור העריסה שהוא עתיד לעשות לו טיבור טהור עד שיעשה לו טיבור ר' יהודה אומר בכר אין פחות מחמשה ובכסת אין פחות משלשה: הלכה גכלי עצם מאימתי מקבלין טומאה משתגמר מלאכתן מחוסרין כסיין טמאין שופר טהור חתכו לקוץ טמא הקרן שהוא משתמש בה ומשליכה טהורה חשב עליה מקבלת טומאה מכאן ולהבא: הלכה דחותל של תמר שהוא עתיד לאכול תמרה ולזורקה טהור חשב להכניס

198

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ז

 תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ז הלכה אמלא תרווד רקב שאמרו וישנו מעיקרי אצבעותיו ולמעלה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים מלא חפניו גוש מארץ טהרה וגוש מארץ הפרס וגוש מארץ טהרה וגוש מארץ העמים שיעורן כפיקה גדולה של סקאין ישנן בצד העליון של מגופת החבית הלחמית ר' טרפון אומר עפר בית הפרס כדי לחפות בו עצם כשעורה: הלכה באגרוף שאמרו ר' טרפון פורש ראשי אצבעותיו ומראה ר' עקיבא קופץ ראשי אצבעותיו ומראה ר' יהודה מניח אצבעו על גדולו כופל חוזר ומוריד ר' יוסי אומר ישנו בראש כרים גדול של צפורי אחרים אמרו משמו טפח ושליש טפח

199

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ח

 תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ח הלכה אשידה שהמגירות שלה מבפנים נמדדות עמה ומבחוץ אין נמדדות עמה אבל מודד את חללה ור' יהודה אומר מודד את מקומו מבפנים מוכני שומט ומודד אמר ר' שמעון בן שזורי לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על עובי הרגלים ועל עובי הליזביזין שאין נמדדין עמה על מה נחלקו על הבינים שבית שמאי אומרים אין נמדדין ובית הלל אומרים נמדדין: הלכה במעקה שבמגדל והקוסת שבו בזמן שהן קבועין נמדדין עמה ושאין קבועין אין נמדדין עמה: הלכה גהדפין של קיטליאקי הרי אלו טהורין והגשישין של קיטליאקי אף על פי שמופקדין ומונחין

200

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ט

 תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ט הלכה אכליבה של חייטין טמאה טמא מת פרש הימנה אבר אחד טמאה ושני אברים טהורה עריסה של בנות הרי זו טמאה טמא מת היתה משמשת שכיבה הרי זו טמאה מדרס מטה שמוכרים עליה את הכלים הרי זו טמאה טמא מת היתה משמשת ישיבה ושכיבה הרי זו טמאה מדרס: הלכה במטה שנפחתו מעיין שלה ואין חבלים מחוברין לה ונשתייר בה כדי ישיבה ושכיבה הרי אלו טמאים מדרס היו דבלולין יוצאין הימנו הרי אלו טמאין מפני שהוא מחוירן: הלכה גהחבל היוצא מן המטה עד חמשה טפחים טהור חמשה וכלמעלה הימנו מחמשה

1234567891011121314151617181920