הלכה

הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 96038 מקורות עבור הלכה. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ב

 תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ב הלכה אהרוצה לעשות שדהו שורות של תבואה ושורות של מנים הרבה עושה שלשת תלמים מפולשין מראש שדה ועד סופה ר' לעזר בי ר' שמעון ואבא יוסי בן חנן איש ואני או' דין ארך חמשים אמה כמה רחבו מלוא עול השרוני דומה לעול של כרמים תחלתו כשיעור הזה אע"פ שאין סופו כשיעור הזה היו לו שתי שדות אחת זרועה חטים ואחת זרועה שעורים היה חורש ומכניס חטים בתוך שדה שעורים או שעורים בתוך שדה חטים מותר מפני שחטים נראות בתוך שדה לחטים ושעורים נראות בתוך שדה לשעורים הלכה בר' ליעזר בן יעקב או'

182

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ג

 תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ג הלכה אאי זו היא קרחת הכרם כרם שחרב אמצעו ונשתיירו בו ארבעה וחמשה גפנים בין מארבע רוחות בין משלשת רוחות ובין משתי רוחות זו כנגד זו אי זו מחול הכרם בין שני כרמים דברי ר' יהודה וחכמים אומ' אם אין שם (אלא) שתים עשרה אמה לא יביא זרע לשם היו שם שתים עשרה אמה נותנין לו עבודתו וזורע את המותר הלכה ביש במחיצת הכרם להקל ולהחמיר כיצד מחיצה סמוכה לגפנים זורע חוצה לה עד שמגיע לעיקר מחיצה שאילו אין שם מחיצה נותנין לכרם ארבע אמות (משוכה) וזורע את המותר היתה משוכה אחת

183

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ד

 תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ד הלכה ארבן גמליאל ובית דינו התקינו שיהו מרחיקין ארבע אמות מעיקר גפנים לגדר העושה מחיצה לכרם גבוהה עשרה ורחבה ארבעה ביטל ארבע אמות שבכרם הלכה בהעושה מחיצה לגפן עמוקה עשרה ורחבה ארבעה ביטל ששה טפחים שבגפן הלכה גבכל עושין מחיצה באבנים ובמחצלות בקש ובקנים ובקולחות אפי' שלשה חבלים זה למעלה מזה ובלבד שלא יהא בין קנה לחבירו שלשה טפחים כדי שיכנס הגדי הלכה דר' לעזר אומ' חריץ שהעבירו על גבי הריפין והרי הריפין כמחיצה ובלבד שלא יהא בינו לבין חבירו כמלואו הלכה הר' יהודה או' חריץ שהעבירו על גבי

184

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ה

 תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ה הלכה אכלאי הכרם מותרי' משום גזל ופטורין מן המעשר הלכה בכלאי זרעים אסורין משום גזל וחייבין במעשרות הלכה גסוס שילדה מן החמור מותר עם אמו ואם היה אביו חמור אסור עם אמו חמור שילדה מן הסוס מותר עם אמו אם היה אביו סוס אסור עם אמו רחל שילדה [מן עז] מותר עם אמו אם היה אביו עז אסור עם אמו עז שילדה מן רחל מותר עם אמו אם היה אביו רחל אסור עם אמו ואין קרב לגבי מזבח הלכה דכוי מטילין עליו שני חומרים אין קושרין את הסוס לא לצידי

185

תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק א

 תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק א הלכה אהנוגע בעמודין על הצדדין מכאן ומכאן ובמכביש שעל גבי הקנים אף על פי חקוק ומקבל טהור ואינו טמא אלא נוגע ברזל בלבד: הלכה בנדה שמשכה את החבל ודרסה על הבגד הנשען על הקנה העולה ויורד הבגד טמא מדרס מעשה באשה אחת שהיתה אורגת בגד בטהרה ובאת לפני ר' ישמעאל לבדקה אמרה לו רבי יודעת אני שלא נטמא הבגד אלא שלא היה בלבי לשומרו מתוך בדיקות שהיה בודקה ר' ישמעאל אמרה לו רבי יודעת אני שנכנסה נדה ומשכה עמי בחבל אמר ר' ישמעאל כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא

186

תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ב

 תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ב הלכה אכיפת חלק שאין בה גובה טפח טהור ושיש בה גובה טפח ר' מאיר ור' שמעון מטמאין ר' יוסי ור' אלעזר בר' צדוק מטהרין אמר ר' מאיר מעשה באחד שכיפת שתי כיפין של תמרה להיות יושב עליה ובא מעשה לפני חכמים וטימאום: הלכה באמר ר' שמעון מעשה באחד שהביא גריפות של זית שהוא משופה כמגדל לפני ר' עקיבא ואמר על זו הייתי יושב וטימאה לו ראה תלמידיו תוהין אמר להן מה לכם תוהין כעורה מזו טימא ר' יהשע אמר ר' יהשע מעשה בארבעה זקנים שהיו יושבין אצל ר' אליעזר בן

187

תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ג

 תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ג הלכה אכר שהפכו ונעשה אחוריו תוכו ותוכו אחוריו וקופה שהפכה ונעשה אחריה תוכה ותוכה אחריה ר' מאיר אוכל כל שיש לו תפארות יש לו אחוריים ותוך אין לו תפארות אין לו אחוריים ותוך ר' מאיר אומר כל שיש לו פנים פניו תוכו: הלכה בהמזנין שנפלו משקין על מקצתו כולו טמא דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר נפלו על תוכו כולו טמא על אחוריו אין טמא אלא אחוריו נפלו על גבי הרחב שלו מנגבו והוא טהור: הלכה גטרכש חלק וטבלה חלוקה שנפלו משקין על מקצת כולו טמא דברי ר' מאיר

188

תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ד

 תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ד הלכה אתפלה אמתי מקבלת טומאה משתגמר מלאכתה קוצעה אף על פי שהוא עתיד ליתן בה את הרצועה טמאה ומאימתי טהרתה של יד משיתיר משלש רוחות ושל ראש משיתיר משלש רוחות בין קציעה לחברתה: הלכה בכיס בתוך כיס שנטמאה אחד מהן במשקה הוא טמא וחברו טהור במה דברים אמורים בזמן שהיו שניהן שוין אבל אם היה חיצון על הפנימי נטמא הפנימי נטמא החיצון נטמא החיצון לא נטמא הפנימי במה דברים אמורים במשקה אבל בשרץ שניהן שוין: הלכה גאמר ר' נתן לא נחלקו ר' אליעזר וחכמים על צרור מעות שהוא טהור

189

תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ה

 תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ה הלכה אחלוק של בד מאימתי מקבל טומאה משתיגמר מלאכתו ואיזו היא גמר מלאכתו משיפתח את פיו והגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו מאימתי טהרתו משבלה ואינו משמש מעין מלאכתו בלה ונשתייר רובו מלמעלה טמא רובו מלמטה טהור ואם נקרע מבית פיו טהור: הלכה בחלוק של נייר מאימתי מקבל טומאה משתגמר מלאכתו ואיזהו גמר מלאכתו משיפתח את פיו הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו מאימתי טהרתו משבלה ואין משמשין מעין מלאכתו בלה ונשתייר בו רובו מלמעלה טמא רובו מלמטה טהור ואם נקרע מבית פיו טהור: הלכה גהעושה חלוק מן הלבד

190

תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ו

 תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ו הלכה אהמשנה בכלי עור מן הפשוט לפשוט טמא מן הפשוט לקיבול מן הקיבול לפשוט מן הקיבול לקיבול טהור ובגד הכל טמא אמר ר' יהודה חבריי היו אומרים השק והעור והמפץ שטלאן זה על זה לא ביטלו זה את זה: הלכה בהשק והעור והמפץ שנקרעו אם ניתנן על הכסא ובשרו נוגע בכסא טמא ואם לאו טהור השק והעור והמפץ שזרקן לאשפה טמאה מטלית שטלאה על הקופה צריכה מחשבה אחר פרישתה: הלכה גטלית של עני שבלת אם היו רוב שפתותיה קיימות אף על פי שאין בה שלש על שלש טמאה אין

1234567891011121314151617181920