הלכה

הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 96038 מקורות עבור הלכה. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ב

 תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ב הלכה אכיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו שני אחים בעולם אחד ומת אחד מהן בלא ולד ועמד השני ולא הספיק לעשות מאמר ביבמתו עד שנולד להן אח ואחר כך מת הראשונה יוצא משם אשת אחיו שלא היה בעולמו שנייה או חולצת או מתיבמת עשה בה מאמר ולא הספיק לכונסה עד שנולד להם אח ואח' כך מת או שנולד לה' אח ועשה בה מאמר ולא הספי' לכונסה עד שמת הראשון שנייה יוצא משם אשת אחיו שלא היה בעולמו והראשונה חולצת ולא מתיבמת ר' שמעון או' ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה אם

162

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ג

 תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ג הלכה אשניות מדברי סופרים אם אמו ואם אביו אשת אבי אביו ואשת אבי אמו אשת אחי אמו מאביו ואשת אחי אביו מאמו ואשת בן בנו ואשת בן בתו מותר אדם באשת חמיו ובאשת חורגו ואסור בבת חורגו וחורגו מותר באשתו ובבתו זאת אומרת אני מותרת לך ובתי אסורה לך אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת כיצד בתו מאנוסתו נשואה לאחיו ולה אחות מאם ומאיש אחר נשואה לאחיו השני ומת בלא ולד או חולצת או מתיבמת [בת בתו נשואה לאחיו ובת אשתו נשואה לאחיו ובת בת אשתו נשואה לאחיו ולה אחו' מאב ומאשה

163

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ד

 תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ד הלכה אשני נכרים שקדשו שתי אחיות זה אינו יודע לאי זו קידש וזה אינו יודע לאי זו קידש זה נותן שני גיטין וזה נותן שני גיטין מת אחד מהן השני אסור בשתיהן מתה אחת מהן שניהן אסורין בשנייה מתו ולהן אח אחד חולץ את שתיהן שני אחין חולצין את שתיהן [אם קדמו וכנסו יוציאו] הלכה במי שקידש אחת משתי נכריות ואין ידוע אי זו קידש כונס את שתיהן מת ולו אח אחד כונס את שתיהן שני אחין כונסין את שתיהן הלכה גשני אחין שקדשו שתי אחיות זה אין ידוע אי זו

164

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ה

 תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ה הלכה אארבעה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אילו חולצות ולא מתיבמות ואם קדמו וכנסו יוציאו ר' לעזר או' בית שמיי אומ' יקיימו בית הלל אומ' יוציאו ר' שמעון אומ' יקיימו אבא שאול אומ' קל היה להם לבית הלל בדבר זה הלכה בהיתה אחת מהן חמות לאחד מהן אסור בה ומותר באחותה והשני אסור בשתיהן נמצא האסור מותר והמותר אסור היתה אחת מהן חמות לזה ושנייה חמות לזה זה אסור בחמותו ומותר בחמות אחיו וזה אסור בחמותו ומותר בחמות אחיו זהו שאמרו האסור לזה מותר לזה והאסור

165

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ו

 תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ו הלכה אהעושה מאמר ביבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא אין מאמרו מאמר הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה אין הולד של קיימא מאמרו מאמר הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה הלכה בהכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא יוציא וחייבין בקרבן אין הולד של קיימא יקיים ספק שהוא בן קיימא ספק שאינו בן קיימא מטילין עליו שני חומרין ספק בן תשעה לראשון ובן שבעה לאחרון הולד הראשון כשר לעשות כהן גדול והשני ממזר בספק ר' ליעזר בן יעקב אומ' אין

166

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ז

 תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ז הלכה אהעושה מאמר ביבמתו ומת חולצת ולא מתיבמת ר' שמעון אומ' או חולצת או מתיבמת שאם מאמרו מאמר תתיבם שהיא אשתו של שיני אין מאמרו מאמר תתיבם שהיא אשתו של ראשון הלכה בכיצד מצות יבום עושין בה מאמר ואחר כך כונס כנסה עד שלא עשה בה מאמר קנה העושה מאמר ביבמתו קנאה לעצמו ופסלה על ידי אחים באו עליה אחין ועשו בה מאמר נתנו גט וחלצו פוסלין על ידו הלכה גהעושה מאמר ביבמתו נפטרה צרתה הנותן גט ליבמתו נפטרה צרתה והיא חלץ לה נפטרה צרתה וחכמים אומ' יש גט אחר גט

167

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ח

 תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ח הלכה אבן תשע שנים ויום אחד עמוני ומואבי מצרי ואדומי כותי נתין וממזר שבא על בת כהן ועל בת לוי ועל בת ישראל פסלה מן הכהונה ר' יוסה אומ' כל שזרעו כשר היא כשירה וכל שזרעו פסול היא פסולה רבן שמעון בן גמליאל אומ' כל שאתה מותר לישא בתו אתה מותר לישא אלמנתו וכל שאי אתה מותר לישא בתו אי אתה מותר לישא אלמנתו הלכה בלויה שנשבת בתה כשירה לכהונה לוים המזוהמין באמן לא חששו להם חכמים לויה שנשבית ושנבעלה בעילת זנות נותנין לה את המעשר בת לוי מן הנתינה ומן הממזרת

168

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ט

 תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ט הלכה אבת ישראל שנישאת לכהן והכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל עבדי מלוג אוכלין משלה ועבדי צאן ברזל אוכלין משלו אילו הן עבדי מלוג פחתו או הותירו הרי הן שלה ואילו הן עבדי צאן ברזל אם פחתו או הותירו הרי הן שלו הכנסתן בדמין נוטלתן בדמין ילדים נוטלתן נערים נערים נוטלתן זקנים אילו ואילו פרותיהן לבעל אילו ואילו הבעל חייב במזונותיהן וזה וזה אין יכולין למכור האיש אין יכול למכור מפני שמשועבדין לאשה והאשה אינה יכולה למכור מפני שפירותיהן לבעל מת והניחה כמות שהיא עבדי מלוג אינן אוכלין כדרך שאינה אוכלת עבדי

169

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק י

 תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק י הלכה אבת ישראל פקחת שנתארסה לכהן פקח ולא הספיק לכונסה עד שנתחרש אינה אוכלת בתרומה מת והניחה לפני יבם אפי' חרש אוכלת יפה כח היבם להאכיל מכח הבעל בת ישראל פקחת שנתארסה לכהן פקח ולא הספיק לכונס' עד שנתחרשה אין אוכלת בתרומה מת והניחה לפני יבם אפי' חרש אוכלת יפה כח יבם להאכיל מכח הבעל בת ישראל פקחת שנישאת לכהן חרש אין אוכלת בתרומה מת והניחה לפני יבם היה פקח אוכלת חרש אין אוכלת אין אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה לשם נישואין ותבעל לשם אישות בת ישראל חרשת שנישאת לכהן פקח אין אוכלת

170

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יא

 תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק יא הלכה אטומטום שקידש קידושיו קידושין נתקדש קדושיו קדושין חולץ וחולצין לאשתו אם יש שם אחים אין חולץ ואין מיבם אבל מיבמין את אשתו ר' יוסה בי ר' יהודה אומ' לא חולץ ולא חולצין לא מיבם ולא מיבמין לאשתו שמא יקרע ונמצא סריס חמה הלכה בסריס חמה ואנדרגינוס ואח מאם וגר ועבד משוחרר לא חולצין ולא מיבמין כיצד מתו והניחו נשים ולהן אחים באו אחים ועשו מאמר נתנו גט וחלצו לא עשו כלום בעלו פסלו מן הכהונה וחייבין בקרבן מתו אחין והניחו נשים ולהן אחין באו הן ועשו מאמר נתנו גט או חלצו

1234567891011121314151617181920