הלכה

הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 96038 מקורות עבור הלכה. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ג

 תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ג הלכה אהגפן והזוגין שנעשו בטהרה ומצאו מהן משקין טהורין ושנעשו בטומאה ומצאו מהן משקין טמאין ור' שמעון מטהר אמר להן ר' שמעון מה לי כשנעשו בטומאה ומה לי כשהן בטהרה אמרו לו כשנעשו בטומאה משקין ביצין מתחת הקורה וכשהוא מגביה את הקורה חוזרין ונבלעין בגפת אמר להן אף כשנעשו בטהרה בא הזב ודרס עליהן משקין הביצין מתחת רגלו של זב וכשהוא מגביה את רגלו חוזרין ונבלעין בגת אמרו לו אין דומה משקין היוצא לרצון ליוצא שלא לרצון אמר להן זה וזה לא נקרא עליהן שם טומאה לעולם: הלכה בענבים המבוקעות מן העבט

152

תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ד

 תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ד הלכה אהיה נעטף בטליתו וטמאות וטהרות בצדו וטמאות וטהרות למעלה ספק נגע ספק לא נגע ספקו טהור ואם אי אפשר לו לכון ספקו טמא ר' דוסא אומר אומר לו שישנה אמרו לו אין שונין בטהרות: הלכה ברבן שמעון בן גמליאל אומר עתים שהוא שונה כיצד היה השרץ תלוי בין הקירות אם אפשר לעבור שלא יגע ספק נגע ספק לא נגע ספקו טהור ואם אי אפשר לכן ספקו טמא ר' דוסא אומר אומר לו שישנה אמר לו אין שונין בטהרות: הלכה גהיה השרץ תלוי בין הקירות שף בו ונפל על בגדיו או

153

תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ה

 תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ה הלכה אדם טמא שנתערב בדם טהור אין דם מבטל דם דברי ר' יהודה וחכמים אומרים רואין אותו כאלו יין במים אם בטל מראיו טהור ואם לאו טמא רוק טמא שנתערב ברוק טהור אין רוק מבטל רוק דברי ר' יהודה וחכמים אומרים רואין אותו כאלו הוא מים אם בטל מראהו טהור אם לאו טמא נפל למים תפור טמא נמחה אם בטל טעמיו ומראיו טהור אם לאו טמא: הלכה במי רגלים שנתערבו ביין אין רואין אותן כאלו הן מים נתערבו במים רואין אותו כאלו הן מים נתערבו במי רגלים אחרים רואין אותו כאלו יין

154

תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ו

 תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ו הלכה אהנבלות ושחוטות בעיר הולכין אחר הרוב רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו נבלה אחת נמכרת בעיר כל הנמצא בעיר הרי הוא של נבלה מפני שהנבלות מצויות דמין טמאין וטהורין בתוך הבית הולכין אחר הרוב מעשה שנמצאו דמים על גבי ככרות של תרומה ובא מעשה לפני חכמים וטהרו שאינו אלא דם שרצים החיין: הלכה בתשעה שרצין וצפרדע אחד ברשות הרבים ונגע באחד מהן ואין ידוע באיזה מהן נגע ספיקו טהור פירש אחד מהן לרשות היחיד ספיקו טמא לרשות הרבים ספיקו טהור ובנמצא הולכין אחר הרוב: הלכה גככר טמא שנתערב בתשעה ככרות

155

תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ז

 תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ז הלכה אהמסוכן הנתון לחנות ונכנס לסטיו טהור הוציאוהו מסטיו והחזירוהו לחנות שנייה טמא ור' שמעון מטהר שהיה ר' שמעון אומר רשות הרבים מפסקת למפרע שאינו יכול לומר מת היה ברשות היחיד וחיה ברשות הרבים: הלכה ביש דברים ברשות הרבים ועשאום כרשות היחיד קופה ברשות הרבים גבוהה עשרה טפחים והטומאה בתוכה ספק נגע ספק לא נגע ספיקו טהור הכניסו ידו לתוכה ספק נגע ספק לא נגע ספקו טמא: הלכה גאם היתה כפישה וככר תרומה כרוך בסיב או בנייר ונתן בתוכה ספק נגע ספק לא נגע ספקו טהור הכניס ידו לתוכה ספק נגע

156

תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ח

 תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ח הלכה אר' שמעון אומר המוסר מפתח לעם הארץ הבית טמא מסר לו החיצון ולא מסר לו הפנימי החיצון טמא והפנימי אינו טמא אלא עד מקום שהוא יכול לפשוט ידו וליגע היו שם יציעין גבוהין עשרה טפחים והרויין גבוהים עשרה מפחים אינו טמא אלא עד מקום שהוא יכול לפשוט ידו וליגע היה החיצון של אחד והפנימי של אחד אף על פי שהטהרות נתונות בצד פתחו של פנימי הרי אלו טהורות הנכנס שלא ברשות אפילו עומד בצד טהרות טהורות וכן בגוי אינו חושש אלא משום יין נסך: הלכה בחבר שהיה ישן בתוך ביתו של

157

תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ט

 תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ט הלכה אחבר ועם הארץ שהיו שרויין בחצר ושכחו כלים בחצר הראוי ליטמא מדרס מטמא מדרס וליטמא טמא מת טמא טמא מת לזה סוכה בפני פתחו ולזה סוכה בפני פתחו לזה מחיצה בפני פתחו ולזה מחיצה בפני פתחו זה מניח כליו בתוך סוכתו וזה מניח כליו בתוך סוכתו זה מניח כליו על גבי מחיצתו וזה מניח כליו על גבי מחיצתו הכל טהורין ור' שמעון אומר אף על פי שאין שם לא סוכה ולא מחיצה טהורין שזה מניח בפני פתחו וזה מניח לפני פתחו: הלכה בלזה סוכה בפני פתחו של חברו ולזה סוכה בפני

158

תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק י

 תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק י הלכה ארבן שמעון בן גמליאל אומר משתגמר מלאכתן והלכה כדבריו: הלכה בהגומר את זיתיו בן יומן חזרנו לדברי בית שמאי ולדברי בית הלל ר' יעקב אומר מוחל משקה הוא ומפני מה טהרו מוחל היוצא מן הזיתים עד שלא תגמר מלאכתו מפני שאין אדם רוצה בקיומו ור' שמעון אומר מוחל מי פירות הוא: הלכה גומפני מה אמרו מוחל היוצא מעיקת בית הבד טמא לפי שאי אפשר לו לצאת ידי צחצוחי שומן מוחל היוצא מן השמן טמא מן המעטן טהור כינסו ועשאו עיקל טמא: הלכה דהעוטין זיתיו בין שני בדין כיון שגמר

159

תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק יא

 תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק יא הלכה אהיה קוצץ מן המעטן ומעלה לראש הגג ונמצא שרץ בגג המעטן טהור נמצא במעטן טמא הגג דברי רבי וחכ' או' נמצא שרץ בגג אינו טמא אלא גג במעטן אינו טמא אלא מעטן נמצא בגוש ובגג בתוך שלשה ימים המעטן טמא אחר שלשה המעטן טהור: הלכה בהקורץ מקרצת טמאה דברי ר' וחכ' או' נמצאת בעיסה אינו טמא אלא עיסה במקרצת אין טמא אלא מקרצת נמצא בתוכה של מקרצת הכל טמא: הלכה גהמערה מכלי לכלי ונמצא שרץ בתחתון העליון טהור בעליון התחתון טמא דברי רבי וחכ' או' נמצא שרץ בעליון אינו טמא

160

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק א

 תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק א הלכה אאימתי אמרו אם מתו או נתגרשו צרותיהן מותרות בחיי הבעל אבל לאחר מיתת הבעל צרותיהן אסורות מיאנו בחיי הבעל צרותיהן מותרות לאחר מיתת הבעל צרותיהן חולצו' ולא מתיבמות הלכה בוכולן שנמצאו אילוניות או שהיו נשואות לאחר בין בחיי הבעל בין לאחר מיתת הבעל צרותיהן מותרות כל היכולה למאן ולא מיאנה ומת צרתה חולצת ולא מתיבמת הלכה גכיצד אם מתו הן צרותיהן מותרות היתה בתו או אחת מכל העריות האילו נשואות לאחיו ולו אשה אחרת מתה בתו ואחר כך מת אחיו צרתה מותרת מת אחיו ואחר כך מתה בתו צרתה אסורה

1234567891011121314151617181920