הלכה

הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 96038 מקורות עבור הלכה. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ז

 תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ז הלכה אגיד הנשה נוהג בכלאים ובכוי נוהג בשתי ירכות בירך של ימין ובירך של שמאל ר' יהודה אומר אין נוהג אלא באחת ודעת מכרעת שהיא של ימין זה הכלל כל שיש לו כף ירך גיד הנשה נוהג בו כל שאין לו כף ירך אין גיד הנשה נוהג בו: הלכה בנוהג בשליל וחלבו אסור דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר אין נוהג בשליל חלבו מותר ודם כדם איברין אין חייבין עליו ואין הטבחין נאמנין על גיד הנשה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים נאמנין עליו ועל החלב: הלכה גהשולח ירך מחותכת לחברו צריך

142

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ח

 תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ח הלכה אבשר בחלב נוהג בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ובמוקדשין: הלכה בהנודר מן הבשר אסור בכל מין בשר ומותר בבשר דגים וחגבים העוף לא עולה ולא נאכל אמר ר' יוסי זה מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל בית שמאי אומרים עולה ואין נאכל ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל: הלכה גר' אלעזר בר' צדוק אומר העוף עולה עם הגבינה על השולחן אפיקולוס אומר אין נאכל אחרים אומרים משמו אף נאכל במה דברים אמורים בשלחן שהוא של מאכל אבל בשלחן שאינו של מאכל נותן אדם חתיכה בצד

143

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ט

 תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ט הלכה אהזרוע והלחיים והקבה נוהגין בכלאיים ובכוי ר' אלעזר אומר הכלאים מן הרחל ומן הגדי נוהגין בו מן הכוי המוציא מחברו עליו הראייה: הלכה בהשוחט לרפואה לאכילת גוי ולאכילת כלבים חייב במתנות: הלכה גהשוחט ונתנבלה בידו הנוחר והמעקר ושחיטת נכרי פטור מן המתנות כהן וגוי שמכרו בהמתן לישראל לשחוט חייב במתנות נשחטו ברשותן ואחר כך מכרוהו לו פטור מן המתנות: הלכה דישראל שמכר בהמתו לכהן לשחוט פטור מן המתנות נשחטה ברשותו ואחר כך מכרה לו חייב במתנות: הלכה הכהן פטור והמשתתף עם הכהן פטור גוי פטור המשתתף עם הגוי

144

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק י

 תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק י הלכה אראשית הגז נוהג בטרפה ואין נוהג במתה ונוהג בכלאיים ובכוי ר' אלעזר אומר כלאיים מן הרחל ומן הגדי נוהגין בו מן הכוי אין נוהגין בו: הלכה בכהן וגוי שנתנו בהמתן לישראל פטור מראשית הגז זה חומר בלחיים ובקיבה מראשית הגז: הלכה גכל הקדשים שקדם מומן קבוע להקדישן וניפדו חייב בראשית הגז אבל אם קדם הקדישן את מומן או מום עובר להקדשן לאחר מכן נולד בהן מום קבוע ניפדו פטורין מראשית הגז: הלכה דהגוזז עיזיו פטור מראשית הגז השוטף רחליו חייב בראשית הגז הלוקח מבעל הבית חייב ור' אלעיי פוטר

145

תוספתא מסכת חלה (ליברמן) פרק א

 תוספתא מסכת חלה (ליברמן) פרק א הלכה אר' יוחנן בן נורי או' אף הקרמית חייבת בחלה ר' ישמעאל בי ר' יוסה או' משם אביו אי זהו חלוט הנותן קמח לתוך חמין הלכה בהמעיסה חמין לתוך קמח וחכמים אומ' אחד זו ואחד זו הנעשת באלפס ובקדרה פטורה הנעשת בתנור חייבת הלכה גהמליי של ישראל ופועלי גוים עושין בתוכו חייב בחלה המליי של גוים ופועלי ישראל עושין בתוכו פטור מן החלה הלכה דהעושה עיסה לרבים חייב בחלה העושה עיסה לאכלה בצק חייב בחלה קמח קלי שגבלו ועשאו עיסה חייב בחלה עיסת ארנונא חייבת בחלה מפני שחייב באחריותה עד

146

תוספתא מסכת חלה (ליברמן) פרק ב

 תוספתא מסכת חלה (ליברמן) פרק ב הלכה אהעושה עיסה מן החטים ומן האורז רבן שמעון בן גמליאל [אומר] אין חייבת בחלה עד שיהא בדגן כשיעור אין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח עד שיהא בה כשיעור הלכה בהנוטל שאר מעיסה שלא הורמה חלתה הרי זה מביא קמח ממקום אחר ומצרפו לחמשת רבעים לחייב עליו לפי חשבון הלכה גקב מיכן וקב מיכן וקב חדש באמצע קב מיכן וקב מיכן וקב שעורין באמצע הרי אילו מצטרפין הוסיפו עליהן קב מיכן וקב מיכן וקב של אשה אחרת קב מיכן וקב מיכן וקב דבר שניטלה חלתו באמצע הרי אילו מצטרפין קב

147

תוספתא מסכת טבול יום (צוקרמאנדל) פרק א

 תוספתא מסכת טבול יום (צוקרמאנדל) פרק א הלכה אהמכניס חלות בין להפרישן ובין שלא להפרישן נשכן נפסלו במניין מוסף עליהן האורז וגריס של טפיח בזמן שאינן קלופין רבן שמעון בן גמליאל אומר אף פולין הגמלונין כיוצא בהן טהורין באב הטומאה ואין צריך לומר בטבול יום דברי ר' מאיר וחכמים אומרים טהורין בטבול יום וטמאים בכל הטמאות: הלכה במוסף עליהן האורז וגריס של טפיח בזמן שהן קלופין התבלין והשנונית חבור בטבול יום ואין צריך לומר בכל הטמאות רבן שמעון בן גמליאל היה אומר במה דברים אמורים בככרות של בעל הבית אבל בככרות של נחתום אינו טמא אלא הקצח והשום

148

תוספתא מסכת טבול יום (צוקרמאנדל) פרק ב

 תוספתא מסכת טבול יום (צוקרמאנדל) פרק ב הלכה אעיסה שקראה שם חלתה בצפונה וכן קישות שקרא שם תרומה בצפונה הרי זה אין חבור אם נטלה חלתה מתוכה וחזרה לתוכה הרי זה חבור: הלכה בהמקפה וחמיתה של חולין והשום והשמן של תרומה צף על גביהן נגע טבול יום בשמן לא פסל אלא שמן ר' יוחנן בן נורי אומר שניהן חבור זה לזה בשר הקדש שקדם עליו הקיפה וכן השמן שהוא צף על גבי היין ר' ישמעאל בר' יוחנן בן ברוקה אומר בית שמאי או' חיבור בטבול יום ובית הלל או' אין חיבור: הלכה גטבול יום שתרם את הבור

149

תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק א

 תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק א הלכה אאמר ר' שמעון מפני מה אמרו אוכל שנטמא באב הטומאה ושנטמא בולד הטומאה מצטרפין זה עם זה מפני שאיפשר לשלישי ליעשות שני ואי אפשר לשני לעשות ראשון ומפני מה אמרו אין השרץ והנבלה והמת מצטרפין זה עם זה לפי שאי אפשר לשרץ לעשות נבלה ולא נבלה לעשות מת: הלכה במקרצת שהיתה שלישית והשיך לה אחרות כולן שלישית בקדש פרשו שלישית כולן טהורות ואיזו הוא הנשוך התולש ממנו כל שהוא אבל אם היו ממעכין זה את זה כגון הדבלה והתמרים והגרוגרת והצימוקין הרי אלו אינן חבור מפני מה אמרו בזיתים חבור שמתחלה

150

תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ב

 תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ב הלכה אאמר לו ר' יהשע לר' אליעזר היכן מצינו טומאה בתורה שהיא עושה טומאה אחרת כיוצא בה שאתה אומר יעשה ראשון אמר לו אף אתה אומר יעשה שני אמר לו מצינו שהשני מטמא את המשקין לעשות תחלה והמשקין מטמאין את האוכלין לעשות שניים אבל לא מצינו ראשון שהוא עושה ראשון בכל מקום: הלכה בהשחליים והגריסין בזמן שמגיס בהן את הקדרה מטמאין טומאת אוכלין נתנו לקערה והיוצא מהן משקין משקין היוצאין מהן מטמאין טומאת המשקין: הלכה גהשמן לא אוכל ולא משקה כיצד אמרו שמן תחלה לעולם שאם נטמא ולא נשתייר הימנו אלא

1234567891011121314151617181920