הלכה

הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 96038 מקורות עבור הלכה. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ח

 תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ח הלכה אעם הארץ שאמ' לחבר תן לי אגודת ירק אחד תן לי גלוסקין אחת ר' יוסי אומ' אינו צריך לעשר ר' יהודה או' צריך לעשר רבן שמעון בן גמל' אומ' אם החליף את המעה צריך לעשר הלכה בחמשה שאמרו לאחד צא והבא לנו עשר גלוסקין ועשר אגודות ירק והביא כל אחד ואחד בפני עצמו חברים שבהם אין צריכין לעשר אלא על חלקן בלבד הלכה גהביא להן מעורבין חבירים שבהן צריכין לעשר על הכל נתנו לו אחת יתירה ר' יהוד' אומ' לשליח ר' יוסי או' לאמצע הלכה דהמזמן לחבירו לאכול אצלו

112

תוספתא מסכת הוריות (צוקרמאנדל) פרק א

 תוספתא מסכת הוריות (צוקרמאנדל) פרק א הלכה אהורו בית דין וידע אחד מהן שטעו או שהיה אחד מן התלמידים וותיקין יושב לפניהן וראוי להוראה כשמעון בן עזאי והלך ועשה על פיהם הרי זה חייב מפני שלא תלה בבית דין הורו בית דין ועשה כל הקהל או רובן על פיהם בזמן שהוראתן הוראת בית דין פטורין והעושין על פיהם מביאין כשבה ושעירה: הלכה בהורו בית דין ועשו שנים או שלשה שבטים או רובן על פיהן בזמן שהוראתן הוראת בית דין פטורין והעושין על פיהן מביאין פר אין הוראתן הוראת בית דין חייבין והעושין על פיהם מביאין כשבה ושעירה עשו

113

תוספתא מסכת הוריות (צוקרמאנדל) פרק ב

 תוספתא מסכת הוריות (צוקרמאנדל) פרק ב הלכה אאילו דברים שבין כהן גדול לכהן הדיוט פר הבא על כל המצות ופר יום הכיפ' ועשירית האיפה לא פורע ולא פורם אבל פורם הוא מלמטה וההדיוט מלמעלה אין מיטמא בקרובים ומצווה על הבתולה ומוזהר באלמנה ומחזיר את הרוצח ומקריב אונן ואינו אוכל ומקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש וכל עבודות יום הכיפורים אינן כשירות אלא בו ופטור על טומאת מקדש וקדשיו וכולן נוהגין במשיח שעבר חוץ מיום הכיפו' ועשירית האיפה וכולן נוהגין במרובה בגדים שעבר חוץ מפר הבא על כל המצוות וכולן אין נוהגין במשוח מלחמה חוץ מחמשה דברים שפירש הכתוב בפרשה

114

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק א

 תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק א הלכה אר' יהושע אומ' כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ מן הפסח ומן החטאת הפסח בזמנו והחטאת בכל זמן ר' אליעזר אומ' אף האשם הפסח בזמנו והחטאת בכל זמן ר' אליעזר אומ' חטאת באה על חטא והאשם בא על אשמה מה חטאת פסולה שלא לשמה אף אשם פסול שלא לשמו אמ' לו ר' יהושע לא אם אמרת בחטאת שדמה נתון למעלה לפיכך אם שחטה שלא לשמה פסולה תאמ' באשם שדמו ניתן למטה ואם שחטו שלא לשמו כשר אמ' לו ר' אליעזר פסח יוכיח שדמו ניתן למטה

115

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ב

 תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ב הלכה אהשוחט את הזבח לזרוק דמו בחוץ או מקצת דמו בחוץ להקטיר אימוריו בחוץ או כזית מאימוריו בחוץ לאכול בשרו בחוץ או כזית מבשרו לחוץ פסול ואין בו כרת וכן אתה אומ' בערלים טמאים כיזה צד השוחט את הפסח על מנת שיזרקו ערלים וטמאין את דמו בחוץ מקצת דמו בחוץ או על מנת שיקטירו ערלים וטמאים את אימוריו בחוץ או כזית מאימוריו בחוץ על מנת שיאכלו ערלים וטמאים את בשרו לחוץ או כזית מבשרו לחוץ פסול ואין בו כרת לזרוק דמו למחר או מקצת דמו למחר להקטיר אימוריו למחר או כזית מאימוריו למחר

116

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ג

 תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ג הלכה אכל הזבחים ששחטן שלא לשמן הרי אילו כשירין לפיכך אם חישב עליהם חוץ למקומו פסול ואין בו כרת חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו כרת כל הזבחים ששחטן אחד מן הפסולין הרי אילו כשירין לפיכך אם חשב עליו חוץ למקומו פסול ואין בו כרת חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו כרת כיצד השוחט את הזבח על מנת שיזרקו ערלים וטמאים את דמו על מנת שיקטירו ערלים וטמאים את אימוריו על מנת שיאכלו ערלים וטמאים את בשרו כשר לפיכך אם חישב עליו חוץ למקומו פסול ואין בו כרת חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו כרת: הלכה

117

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ד

 תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ד הלכה אר' אליעזר אומ' אם אין דם אין בשר ואף על פי שאין בשר יש דם ר' יהושע אומ' אם אין דם אין בשר אם אין בשר אין דם כיצד ניטמא הדם או שנשפך או שיצא חוץ לקלעים הבשר תעיבר צורתו ויצא לבית השריפה ניטמא בשר או שנפסל או שיצא חוץ לקלעים ר' אליעזר אומ' יזרוק את הדם ר' יהושע אומ' לא יזרוק את הדם ואם זרק את הדם בין בשוגג בין במזיד מודה ר' יהושע שהורצה: הלכה בר' יהושע אומ' הרי הוא אומ' ועשית עולותיך הבשר והדם אם אין דם אין

118

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ה

 תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ה הלכה אנסכי בהמה חייבין עליהן משום פיגול מפני שדם הזבח מתירן דברי ר' מאיר וחכמ' אומ' אין חייבין עליהן משום פיגול שאדם מביא זבחו היום ונסכיו לאחר עשרים יום אמ' להן ר' מאיר אף אני לא אמרתי אלא בזמן שקדשו בכלי אמרו לו אף על פי שקדשו בכלי יכול לשנותן בזבח אחר: הלכה בלוג שמן של מצורע חייבין עליו משום פיגול מפני שדם האשם מתיר דברי ר' מאיר וחכמ' אומ' אין חייבין עליו משום פיגול מפני שאדם מביא אשמו היום ולוגו לאחר עשרים יום אמ' להם ר' מאיר אף אני לא אמרתי

119

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ו

 תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ו הלכה אאיזהו צפון המזבח שכשר לשחיטת קדשי קדשים מקום המזבח הצפוני ועד כותל העזרה הצפוני על פני כל המזבח וישנן שלשים ושתיים אמה דברי ר' מאיר ר' אליעזר בר' שמעון מוסיף מכנגד בין האולם ולמזבח ועד כנגד בית החליפות וישנן עשרים ושתיים אמה ורבי מוסיף מקום דריסת רגלי ישראל אחד עשרה אמה רוחב מאה ושמונים ושבע אורך ומקום דריסת רגלי הכהנים אחד עשרה רוחב ומאה ושמונים ושבע אורך מקיר הכותל הצפוני ועד כותל העזרה המזרחי וכשם שהשחיטה בצפון כך קבול הדם בצפון: הלכה בהיה עומד בדרום ופשט ידו לצפון ושחט שחיטתו כשרה

120

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ז

 תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ז הלכה אר' יוסי אומ' מזבח כולו צפון שנאמר ושחט אותו על ירך המזבח צפנה לפני י"י ר' יוסי בר' יהודה אומר מחצי המזבח ולצפון כצפון מחצי המזבח ולחוץ כדרום וכן היה ר' יוסי ברבי יהודה אומר שני פסיפסין היו בבית החלפות פתוחין למערב גבוהין מן הארץ שמונה אמות שתהא עזרה כשירה לאכילת קדשי קדשים ולשחיטת קדשים קלים אפילו אחורי בית הכפורת שנאמר ושחטו פתח אוהל מועד וגו': הלכה במנחות היו נקמצות בכל מקום בעזרה אפילו בראשו של מזבח: הלכה גאחד חטאת העוף ואחד עולת העוף באות מן החולין ביום וביד ימנית:

1234567891011121314151617181920