הלכה

הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 96038 מקורות עבור הלכה. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ה

 תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ה הלכה אהיה צלוב ומגוייד ורמז לכתוב גט לאשתו כותבין ונותנין לה כל זמן שיש בו נשמה היה חולה ומשותק אמרו לו נכתוב גט לאשתך הרכין בראשו בודקין אותו שלשה פעמים אם אמ' על ליו ליו ועל הן הן דבריו קיימין וכשם שבודקין אותו לגיטין כך בודקין אותו למקחות ולמתנות ולירושות ולעידיות הלכה בזה גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה אם מתי מחולי זה הרי זה גיטיך מהיום דבריו קיימין זה גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה נפל עליו בית ונשכו נחש אינו גט שלא מת מאותו חולי אם לא עמדתי מחולי זה

102

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ו

 תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ו הלכה אר' ליעזר או' אפי' קרוב לה מיל ובא כלב ונטלו אינה מגורשת ואם לאו מגורשת הוא היה מבפנים והיא מבחוץ וזרקו לה כיון שיצא מאסקופא לחוץ הרי זו מגורשת הוא היה מבחוץ והיא מבפנים וזרקו לה כיון שנכנס מאסקופה לפנים הרי זו מגורשת אמ' לה כינסי שטר חוב זה או שמצאתו מאחריו והרי הוא גיט' ואחר כך אמר לה הוא גיטיך ר' או' גט ר' שמעון בן לעזר אומ' אינו גט עד שיאמר לה בשעת מתנה הוא גיטיך נתנו בידה והיא ישינה ניעורה קורא והרי היא גיטה ואחר כך אמ' לה הוא

103

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ז

 תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ז הלכה אהמגרש את אשתו ואמ' לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלני ר' ליעזר מתירה לינשא לכל אדם חוץ מאותו האיש מודה ר' ליעזר שאם נשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה שמותרת לינשא לזה שנאסרה עליו לאחר מיתתו של ר' ליעזר נכנסו ארבעה זקנים להשיב על דבריו ר' טרפון ור' יוסה הגלילי ור' לעזר בן עזריה ור' עקיבא אמ' ר' טרפון הלכה ונשאת לאחיו ומת בלא ולד היאך זו מתיבמת לו נמצא מתנה על מה שכת' בתורה תנאו בטל הא למדנו שאין זה כריתות הלכה באמ' ר' יוסה הגלילי היכן מצינו ערוה

104

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק א

 תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק א הלכה אהקלין שבדמיי השיתין והרימין והחוזרדין חזקתן בכל מקום פטורין ואם היו משתמרין חייבין אם כחס על שדהו פטורין ר' יוסה אומ' שיתין שבציפורין חייבות מפני שהן משתמרות ר' יוסי בר' יהודה או' הנובלות שנמכרות עם התמרים חייבות וחכמים או' עד שלא יטילו שאור פטורות משייטילו שאור חייבות הלכה בבראשונה היה חומץ שביהודה פטור מפני שחזקתו מן התמד עכשיו שחזקתו מן היין חייב הלכה גהבכרות והסייפות בגנה חייבות בבקעה פטורות אלו הן הבכרות עד שלא ישיבו שומר הסייפות משיקפלו המקצעות ר' לעיי או' משם ר' ליעזר הבכורות לעולם חייבות מפני שהן

105

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ב

 תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ב הלכה אאורז במקומו מותר בחולת אנטוכיה ר' לעזר בן ר' יוסה או' אורז שבחולת אנטוכיא מותר הוא עד בורו הלכה בהמקבל עליו ארבעה דברים מקבלים אותו להיות חבר שלא יתן תרומה ומעשרות לעם הארץ ושלא יעשה טהרות לעם הארץ ושיהא אוכל חולין בטהרה המקבל עליו להיות נאמן מעשר את שהוא אוכל ואת שהוא מוכר ואת שהוא לוקח ואין מתארח אצל עם הארץ דברי ר' מאיר וחכמים או' המתארח אצל עם הארץ נאמן אמ' להם ר' מאיר על עצמו אינו נאמן יהא נאמן עלי אמ' לו מימיהם של בעלי בתים לא נמנעו מלהיות

106

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ג

 תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ג הלכה אהעיד ר' יוסי בן המשולם משם ר' נתן אחיו שאמ' משם ר' לעזר חסמא שאין עושין טהרות לעם הארץ לא יעשה לו עיסתו של תרומה בטהרה אבל עושה לו עיסתו של חולין בטהרה מפריש ממנה חלה ונותן לתוך כפישה ועם הארץ בא ונוטל זו וזו לא יעשה לו זתים של תרומ' בטהרה אבל עושה לו זתים של חולין בטהרה מפריש מהן תרומה ונותן לתוך כליו של חבר ועם הארץ בא ונוטל את שתיהן כשם שאין נותנין תרומה אלא לכהן חבר כך אין משלמין קרן וחומש אלא לכהן חבר הלכה בהאוכל תרומת

107

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ד

 תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ד הלכה אהלוקח ירק מן השוק הרי זה בורר כל היום כולו ואינו חושש משגמר בלבו אסור להחזיר אין יכול מפני שצריך לעשר ולעשר אין יכול מפני שמחוסר מניין וליטול אחד אין יכול שמא יבוא אחר ויטול ונמצא מעשר מן המתוקן על שאינו מתוקן הלכה בהרוצה [להחזיר עלי] ירק ולהקל ממשאו לא ישליך עד שיעשר ר' יוסה או' בודיי אסור ובדמיי מותר הלכה גהמוצא פירות בדרך ונטלן לאכלן ונמלך להצניע לא יצניע עד שיעשר ר' יוסה אומר בודיי אסור ובדמיי מותר הלכה דקנובת ירק שבגנה הרי זו מותרת של בעל הבית

108

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ה

 תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ה הלכה אהלוקח פירות ממי שאין נאמן על המעשרות ושכח לעשרן שואלו בשבת ואוכל ביום טוב ואוכל [ביום טוב ואוכל] בשבת שאלו בחול לשבת למוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר שאלו בשבת לשבת הבאה לא יאכל עד שיעשר היה מוכר פירות בערב שבת עם חשיכה ואמ' מתוקנין הן הלוקח ממנו למוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר הלכה בתרומת מעשר של דמיי שחזרה למקומה ר' שמעון שזורי או' אף בחול שאלו ואוכל על פיו יתר על כן אמ' [ר'] שמעון שזורי הפורש תרומה ומעשרות ונגנבו פירות הולך ושואלו ובא ואוכל על מה שהפריש שכשם

109

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ו

 תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ו הלכה אהמקבל שדה מן הגוי מעשר ונותן לו אמ' רבן שמעון בן גמליא' מה אם ירצה הגוי שלא לעשר פירותיו אלא חולק ונותן לו בפניו הלכה בהחולק שדה מן הגוי מעשר ונותן לו ר' שמעון או' תורם ונותן לו לפיכך אם חזר הגוי ונתגייר או שמכר לישראל מעשר ונותן לו שכר ממנו שדה מעשר ונותן לו מה בין שוכר לחוכר שוכר במעות חוכר בפירות החוכר שדה מן הנכרי מעשר ונותן לו לפיכך אם חזר ישראל ולקחה ממנו או שמכרו של ישראל חוזר ונוהג בו דמאי הלכה גהחוכר שדה מן הכותי מעשר

110

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ז

 תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ז הלכה אישראל שקיבל שדהו מישראל וכהן מכהן ולוי מלוי חולקין ביניהן ישראל וכהן שקיבלו שדה מלוי או ישראל ולוי שקיבלו שדה מכהן רשאין לומר ולהתנות ביניהן שהמעשרות לאמצע הלכה בישראל שקיבל שדה מכהן תרומה לכהן מעשר ראשון ושיני חולקין בשוה [קבל שדה מלוי מעשר ראשון תרומה ומעשר שני חולקין ביניהן] לוי שקיבל שדה מכהן תרומה לכהן מעשר ראשון ושיני חולקין בשוה [כהן שקבל שדה מלוי מעשר ראשון ללוי תרומה ומעשר שני חולקין ביניהן] הלכה גישראל שקיבל שדה מכהן (תרומה לכהן) ואמ' לו על מנת שהמעשרות שלי על מנת שהמעשרות שלך על

1234567891011121314151617181920