הלכה

הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 96038 מקורות עבור הלכה. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק א

 תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק א הלכה אמאמתי קורין את שמע בערבין משעה שבני אדן נכנסין לוכל פיתן בלילי שבתות דברי ר' מאיר וחכמים אומ' משעה שהכהנים זכאין לוכל תרומתן סימן לדבר צאת הכוכבים אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר וחצים מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים ר' שמעון או' פעמים שאדם קורא אותה שתי פעמים בלילה אחת עד שלא [עלה] עמוד השחר ואחת משעלה עמוד השחר ונמצא יוצא ידי חובתו של יום ושל לילה ר' או' ארבע משמרות בלילה העונה אחת מעשרים וארבעה משעה העת אחת מעשרים וארבעה בעונה והרגע אחד מעשרים וארבעה בעת ר' נתן או'

92

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ב

 תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ב הלכה אהקורא את שמע צריך להזכיר יציאת מצרים באמת ויציב ר' או' צריך להזכיר בה מלכות אחרים או' צריך להזכיר בה מכת בכורים וקריעת ים סוף הלכה בהקורא את שמע צריך שיכוין את לבו ר' אחאי אומ' משם ר' יהודה אם כיון את לבו בפרק הראשון אע"פ שלא כיון לבו בפרק האחרון יצא הלכה גהקורא את שמע למפרע לא יצא וכן בהלל וכן בתפלה וכן במגלה הלכה דהקורא את שמע וטעה והשמיט בה פסוק אחד לא יחזור ויקרא אותו פסוק בפני עצמו אלא מתחיל באותו פסוק וגומר וכן בהלל וכן

93

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ג

 תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ג הלכה אכשם שנתנה תורה קבע לקרית שמע כך נתנו חכמים לתפילה מפני מה אמרו תפלת השחר עד חצות שכן תמיד של שחר קרב עד חצות ר' יודה או' עד ארבע שעות מפני מה אמרו תפלת המנחה עד הערב שכן תמיד של בין הערבים קרב עד הערב ר' יודה או' עד פלג המנחה כמה הוא פלג המנחה אחת עשרה שעה חסר רביע הלכה בתפלת הערב אין לה קבע ר' לעזר בר' יוסי או' עם נעילת שערים אמ' ר' לעזר בר' יוסי אבה היה מתפלל אותה עם נעילת שערים הלכה גהמתפלל תפלת המוספין

94

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ד

 תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ד הלכה אלא יטעום אדם כלום עד שיברך שנ' לה' הארץ ומלואה הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל עד שיתירו לו כל המצות לא ישתמש אדם בפניו בידיו וברגליו אלא לכבוד קונהו שנ' כל פעל ה' למענהו הלכה בדבש תמרים ויין תפוחין וחומץ ספווניות מברך עליהן כדרך שמברכין על המוריס הלכה גיין חי מברכין עליו בורא פרי העץ ונוטלין הימנו לידים ואם נתן לתוכו מים מברכין עליו בורא פרי הגפן ואין נוטלין ממנו לידים דברי ר' ליעזר וחכמים או' בין כך ובין כך מברכין עליו בורא פרי הגפן ואין נוטלין ממנו

95

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ה

 תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ה הלכה אלא יאכל אדם בערב שבת מן המנחה ולמעל' כדי שיכנס לשבת כשהוא תאוה דברי ר' יהודה ר' יוסה או' אוכל והולך עד שעה שתחשך הלכה במעשה ברבן שמעון בן גמליאל ור' יהודה ור' יוסה שהיו מסובין בעכו וקדש עליהן היום אמ' לו רבן שמעון בן גמליאל לר' יוסי ברבי רצונך נפסיק לשבת אמ' לו בכל יום אתה מחבב דברי בפני יהודה ועכשיו אתה מחבב דברי יהודה בפני הגם לכבו' את המלכה עמי בבית אמ' לו אם כן לא נפסיק שמא תקבע הלכה לדורות אמרו לא זזו משם עד שקבעו הלכה כר'

96

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ו

 תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ו הלכה אברכת הזימון מן התורה שנ' ואכלת ושבעת וברכת זו ברכת הזימון את ה' אלהיך זו ברכה ראשנה על הארץ זו ברכת הארץ הטובה זו ירושלם שנא' ההר הטוב הזה והלבנון אשר נתן לך ה' זו הטוב והמטיב מניין שכשם שאתה מברך לאחריו כך מברך לפניו ת"ל אשר נתן לך משעה שנתן לך מניין אף על ההרים ועל הגבעות ת"ל על הארץ מנין אף על התורה ועל המצות ת"ל אשר נתן לך ואו' ואתנה לך את לוחות האבן ר' מאיר או' מנין שכשם שאתה מברך על הטובה כך אתה מברך על הרעה ת"ל

97

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק א

 תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק א הלכה אהמביא גט בספינה כמביא מחוצה לארץ צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם מעבר הירדן כמביא מארץ ישראל ואין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם המביא גט ממדינת הים אין יכול לומ' בפני נכתב בפני נחתם אם יכול לקיימו בחותמיו כשר ואם לאו פסול הוי אומ' לא אמרו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נתחתם לא להחמיר אלא להקל עליו המביא גט ממדינת הים ולא נכתב בפניו ולא נחתם בפניו הרי זה מחזירו למקומו ועושה לו בית דין ומקיימו בחותמיו ומביאו ואומר שלוח בית דין אני בארץ ישראל שליח עושה שליח רבן שמעון בן

98

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ב

 תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ב הלכה אהמביא גט ממדינת הים ונתנו לה ולא אמ' לה בפני נכתב ובפני נתחתם הרי זה מקבלו הימנה אפי' לאחר שלש שנים יחזור ויתננו לה ויאמר לה בפני נכתב ובפני נתחתם הלכה בנאמנת אשה שתאמר זה גט שנתת לי נקרע כשר נתקרע פסול נקרע בו קרע של בית דין פסול ר' שמעון בן לעזר אומ' מדבק את הקרעים ונותן לה ואומ' לה בפני נכתב ובפני נתחתם אחד או' בפני נכתב ואחד אומ' בפני נתחתם פסול שנים או' בפנינו נכתב ואחד אומ' בפני נתחתם ר' יהודה מכשיר בזה ר' שמעון או' אפי' כתבו

99

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ג

 תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ג הלכה אהמלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני ומתו צריך ליטול רשות מן היורשין אילו הן היורשין ר' אומ' כל שירשו ר' ליעזר בן יעקוב אומ' המלוה מעות את הכהן ואת הלוי בפני בית דין ומתו מפריש עליהן ברשות אותו שבט המלוה מעות את העני ומת ברשות כל עניים ר' אחא אומ' ברשות עניי ישראל המלוה את העני והעשיר אין מפרישין עליו שאין מפרישין על האבוד זכה עני במה שבידו המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני מפריש עליהן בשער הזול ואין שמטה משמטתו אם רצה לחזור לא יחזור אם נתיאשו

100

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ד

 תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ד הלכה אהתקבל לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי הולך הוליך לה התקבל לה וזכי לה אם רצה לחזור לא יחזור הבא לי גיטי ואשתך אמרה הבא לי גיטי הילך הולך לה ותן לה התקבל לה וזכי לה אם רצה לחזור יחזור דברי ר' רבן שמעון בן גמליאל אומ' הולך לה ותן לה אם רצה לחזור יחזור התקבל לה וזכי לה אם רצה לחזור לא יחזור ר' אומ' בכולם לא יחזור עד שיאמר אי איפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה הלכה בהבא לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי התקבל לי

1234567891011121314151617181920