הלכה למשה הלכות גניבה פרק ט

הלכה למשה הלכות גניבה פרק ט

  

הלכה א
[א] כל הגונב נפש מישראל עובר בל"ת שנא' לא תגנוב וכו'. הוא מבואר בפ' הנחנקין דף פ"ו ע"א ויעויין בסמ"ג לאוין קנ"ד. וכתב מהר"ב אשכנזי ז"ל בתשובה סי' (מ"ב) [ל"ט] דכל אלו הדינים בשגנבו לישראל אבל אם תקף באחד מישראל לפני אחיו ונשתמש בו ומכרו אינו חייב והיינו טעמא דעשויין בעלי זרוע ליפול וכיון דידעי בו ישראל דנמכר על כל פנים יפדוהו והרי אינו אבוד משא"כ בגנוב דלא ידע אדם בגניבתו וכו', וכתב לזה לתרץ קושית דמי שהקשה דלמה נקט קרא בלשון גניבה דכל גנבה היא שלא מדעת הבעלים וכאן שהוא מדעת הבע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.