הלכה למשה הלכות גזלה ואבדה פרק יא

הלכה למשה הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  

הלכה א
[א] השבת אבידה לישראל מצות עשה שנאמר השב תשיבם. כלומר ובישראל כתיב שנאמר לאחיך. מה שאין מברכין על מצות זו מפני שתלויה באחרים שמא לא ירצה לקחתה בעל האבידה יעויין בספר תמים דעים סי' קע"ט והרי"א בריש הספר שער ג'.
והרואה אבידת ישראל ונתעלם עובר בל"ת שנא' לא תראה את שור אחיך והתעלמת. כלומר דפשיטא דקרא הוא לא תראה אותו שתתעלם ממנו כמו שפרש"י בכתוב ואע"פ דקרא זו אתייא לדרשת לפעמים שאתה מתעלם כזקן ואינו לפי כבודו וכמו שיבא קמן בס"ד ועיקר הלאו הוא ממ"ש אח"כ לא תוכל להתעלם וכמ"ש קמן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.