הלכה למשה הלכות גזלה ואבדה פרק ד

הלכה למשה הלכות גזלה ואבדה פרק ד

  

הלכה א
[א] קנס קנסו חכמים לגזלנין שיהיה הנגזל נשבע על כל מה שיטעון ונוטל וכו'. כתב הרב המגיד זה מפורש בשבועות דכיון שהעדים היו מעידים שהוא נכנס למשכנו ונטל דבר מתוך ביתו נאמן הנגזל כדאיתא בר"פ כל הנשבעין עכ"ל. כלומר דאע"ג דכיון דהגזלן אינו נאמן בשבועה ומן הדין הנגזל היה מפסיד דאין נשבע ונוטל מ"מ משום קנס האמינוהו לנגזל בשבועה כיון דהא העדים מעידים שנכנס למשכנו ונטל דבר מתוך ביתו דאין לך גזלן גדול מזה ולכן כיון שמעתה הוא פסול הגזלן משום קנס האמינוהו לנגזל שלא יהא חוטא נשכר ומטעם זה לא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.