הלכה למשה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

הלכה למשה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  

הלכה א
[א] הגוזל חבית של יין מחבירו וכו'. מימרא בהמפקיד דף מ"ג והובאה במרובה דף ס"ה ונתבאר לעיל סוף פרק הקודם ובפ"א מהלכות גניבה דין י"ד.

הלכה ב
[ב] היתה שוה בשעת הגזילה ארבע וכו'. הם דברי רב שבפרק מרובה והביאם הרי"ף ז"ל שם בהמפקיד כמ"ש שם ובנשברה מעצמה או אבדה דמשלם כשעת הזול בהוקרה אחר כך כתב הסמ"ע סימן שס"ב ס"ק כ' דהאי אבדה מעצמה היא אבל סתם אבידה מקרי פשיעה וכמ"ש שם בפ"א מהלכות גניבה וביוקר והוזל דמשלם כשעת הגזילה אם הגזילה אינה בעין אבל אם היא בעין אומר לו הרי שלך ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.