הלכה למשה הלכות גזלה ואבדה פרק א

הלכה למשה הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה א
[א] כל הגוזל את חבירו שו"פ עובר בל"ת שנא' לא תגזול וכו'. יעויין מ"ש בריש הלכות גניבה ואע"ג דאיסור גזל א"צ קרא דנפקא לן מרבית ואונאה כמ"ש בר"פ איזהו נשך דקרא דלא תגזול אצטריך ליה לעושק ס"ל לרבינו דלא מפקינן קרא מגזל ממש דקרא בכל מיני גזל מיירי אלא דלא אצטריך ליה אלא לעושק וכמ"ש שם בשם הרב תורת חיים ז"ל דהביא ראיה ממ"ש בפרק שילוח הקן דף קמ"א דגזל לאו הניתק לעשה הוא מדכתיב והשיב את הגזילה ועל כרחך התם בגזל מיירי דאי בעושק הא כתיב התם בהדייא או את העושק אשר עשה עד כאן לשונו יעו"ש:< ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.