הליכות עולם קטן הלכות חגיגה פרק א

הליכות עולם קטן הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] בין מן העוף. עי' בכ"מ ולח"מ. ולכאורה יש לפרש גם גרסתינו כדבריו הגם שבתחלה אומר או אינו אלא בעופות וכו' אבל כי קאמר בתר הכי ומה הן זבחים עולות גם עולות העוף בכלל והיינו מדמסיק אף ראייה האמורה לגבוה בראוי לו והיינו בין עולת בהמה ובין עולת העוף ולא מפקינן אלא מנחות והכריח לו לפרש בין מחמת קושיות התוס' חגיגה ו' ע"ב ד"ה מי איכא וכו' דהא עולת ראייה ג"כ טעונה הפשט דלא מסתבר ליה כמ"ש התוס' משום דעיקר הפשט כתיב בגופיה דהא אין הפשט כתיב אלא בעולת נדבה ועל כרחך מוכרח לומר כיון דמקרי ע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.