הליכות עולם קטן הלכות אבל פרק י

הליכות עולם קטן הלכות אבל פרק י

  

הלכה א
[א] לובש מנעליו. עי' כ"מ ולח"מ ויש ליישב קצת משום דקשה ליה קושיות התוס' דפ' ואלו מגלחין כ"ד ע"א ד"ה לא שנו וכו' אלא על כרחך דס"ל לר' יוחנן דנעילת הסנדל חובה ולהכי לא פרט אלא נעילת מנעל אף דדבריו הם אליבא דשמואל וכמ"ש הר"ן מ"מ להכי פרט נעילת מנעל משום דהוא ס"ל דחובה ופליג בזה על שמואל. ולכאורה משמע מדבריו דמפרש דברים שבצנעא נוהג היינו דבר שדרך לעשות בצנעא אבל דבר שאין דרך לעשות בצנעא אף בצנעא מותר ועל כן לובש מנעליו אף בצנעא ועטיפת הראש מקרי דברים שבצנעא דלכבוד הרבים מגלה ראשו ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.