הליכות עולם קטן הלכות אבל פרק יא

הליכות עולם קטן הלכות אבל פרק יא

  


הלכה ג
[ג] זקופות. בלח"מ, ורבינו השמיט כל זה ולא ידעתי למה. ויש ליישב דהוא לכאורה נגד מה שפסק הרמב"ם בפי"ג מהל' אבל הל' ג' דאין המנחמין רשאים לישב אלא ע"ג קרקע משום דגריס כהרי"ף והרא"ש שם בפ' ואלו מגלחין וכו' ע"ב דגרסי לזאת בגמרא בשם רב יהודה אמר רב:

הלכה ו
[ו] תעורר. בכ"מ, דרב אמר וכו' משום דירושלמי סבר כוותיה. ועוד דהרי"ף רבו גורס בגמרא רב כהנא ולא רב: