הליכות עולם קטן הלכות אבל פרק ו

הליכות עולם קטן הלכות אבל פרק ו

  


הלכה ה
[ה] האשה. בלח"מ, מפני צורך האיש וכו'. עי' בשו"ע יו"ד סוף סי' שצ"ב דאף הרא"ש שהתיר בזה לא סמך להתיר אלא כששידך וכשיש הפסד או באחות אשתו מחמת שהיא מרחמת על בני אחותה יותר מאחרת עיי"ש ועל כן נכונים יותר לכאורה דברי הב"ח דמפרש להרמב"ם דמיירי כשעבר ונשאה תוך ל':