הכנה

הכנה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7943 מקורות עבור הכנה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת כלים פרק ז

 ובאויר משלש ולמעלן מטמאין במגע ואינן מטמאין באויר דברי ר"מ ר"ש מטהר היו משוכים מן השפה בתוך שלש אצבעות מטמאים במגע ובאויר חוץ מג' אצבעות מטמאים במגע ואינם מטמאים באויר דברי ר"מ ר' שמעון מטהר:משנה ו[*] כיצד משערין אותן רבן שמעון בן גמליאל אומר נותן את הכנה ביניהן מן הכנה ולחוץ טהור מן הכנה ולפנים ומקום הכנה טמא:

2

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת שופטים

 תבדיל לך. ולא לאחרים. בתוך ארצך. ולא בספר. אשר ה' אלהיך נותן לך לרשתה. מה תירש תכבוש:תכין לך הדרך. תכין לך סטרטיאות שיהו מפולשות לתוכן. רבי אליעזר בן יעקב אומר מקלט מקלט כתוב על פרשת דרכים כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשם. שנאמר תכין לך הדרך עשה לך הכנה בדרך. ושלשת. שלא יהו מפוזרות אלא מכוונות. היו כמין שתי שורות שבכרם. חברון ביהודה כנגד בצר שבמדבר. שכם בהר אפרים כנגד רמות בגלעד. קדש בהר נפתלי כנגד גולן בבשן. ושלשת. שיהו משולשות. שיהא מצפון לחברון כמחברון לשכם ומשכם לקדש כמקדש (לדרום). אשר ינחילך ה' אלהיך. לרבות עבר הירדן מלמד שפרשה זו

3

בראשית רבתי פרשת בראשית

 ויאמר אלהים תוצא הארץ. רבנין פתרין קרייא בתחיית המתים שעתיד הב"ה להחיות המתים באלף הששי, אמר הב"ה תוצא הארץ נפש חיה, אלו ישראל שהם חיים וקיימים לעולם ולעולמי עולמים שנאמר כל הכתוב לחיים בירושלים (ישעיה ד' ג'). למינה, לקבל שכר מה שהכינו לעצמם, ומהו ג"ע ושכר המצות. ומנין למינה שהיא הכנה שנאמר וימן ה' דג גדול (יונה ב' א'). בהמה ורמש, בהמה אלו אומות העולם שנמשלו כבהמות, ורמש אלו רשעים שבהם, וחיתו ארץ אלו מלכיהם שנמשלו לחיות שנאמר וארבע חיון רברבן (דניאל ז' ג'). למינה, למה שהכינו לעצמם גיהנם, מלמד שהם עתידים כולם ליתן דין וחשבון, כענין שאמר (ירמיה) ונשפטתי (

4

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טז

 אומר יום טוב שהוא סמוך לשבת בין מלפניו בין מלאחריו מערב אדם שני עירובין ואומר עירובי הראשון למזרח והשני למערב, הראשון למערב והשני למזרח וזה וזה כבני עירי. וחכמים אומרים או מערב לרוח אחת או אינו מערב כל עיקר וכו'. לרוח אחת מאי ניהו לשני ימים. וטעמא דר' אליעזר משום הכנה. דתניא והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו (שמות טז ה), חול מכין לשבת וכן ליום טוב, ואין יום טוב מכין לשבת, ואין שבת מכינה ליום טוב. תנו רבנן ערב ברגליו בראשון וכו'. רבן שמעון בן גמליאל ור' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר עירב ברגליו בראשון

5

ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח

 אמר רב אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט [ט"ז, כ"ז] וכתיב בתריה ויבא עמלק ביצה שנולדה ביום טוב ב"ש אומרים תאכל וב"ה אומרים לא תאכל אמר רבה בתרנגולת העומדת לאכילה וביום טוב שחל להיות אחר השבת עסקינן ומשום הכנה וקסבר רבה כל ביצה דמתילדא האידנא מאתמול גמרה לה רבה לטעמיה דאמר רבה והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו [ט"ז, ה] חול מכין לשבת ואין שבת מכין לי"ט ואין י"ט מכין לשבת, ונזרינן י"ט דעלמא משום י"ט אחר השבת ושבת דעלמא אטו שבת אחר י"ט. והיה ביום הששי

6

ילקוט שמעוני תורה פרשת ואתחנן

 מידם וגו', דרש רבי שמלאי מאי דכתיב אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש, א"ל הקב"ה למשה הזרח שמש לרוצחין, איכא דאמרי א"ל הזרחת שמש לרוצחין, תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר מקלט היה כתוב על פרשת דרכים כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשם שנאמר תכין לך הדרך עשה הכנה לדרך, רב חמא פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך אם לחטאים יורה ק"ו לצדיקים, דרש רבי סימאי [מאי דכתיב] אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבינו, אע"פ שידע שלא היו קולטות עד שנבחרו שלש שבארץ כנען אמר מצוה הבאה לידי

7

ילקוט שמעוני תורה פרשת שופטים

 ד' אמות, דרך הרבים י"ו אמות, דרך ערי מקלט ל"ב אמות, אמר רב הונא מאי קראה תכין לה הדרך דרך הדרך, דרך המלך אין לו שיעור כו', תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר מקלט היה כתוב על פרשת דרכים כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשם שנאמר תכין לך הדרך עשה לך הכנה לדרך, רבי חמא פתח פיתחא להאי פרשתא מהכא טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך, אם לחטאים יורה קל וחומר לצדיקים, על כל מיל ומיל היה עומד בורגן ועל כל בורגן ובורגן היה צלם והיתה ידו של צלם עקומה והיתה מראה להם להיכן ערי מקלט, מוסרין לו שני

8

פירוש הסולם לזוהר - פתיחות הקדמה לספר הזהר

 פרטי לכל אחד.לז) נוסף עליו מין החי, שהוא בחי"ג של הרצון לקבל, ומדתו כבר נשלמה במדה מרובה, שהרצון לקבל הזה כבר מוליד בכל פרט ופרט הרגש חפשי פרטי, שהוא החיים המיוחדים לכל פרט באופן משונה מחברו. אמנם עדיין אין בהם הרגש זולתו, והיינו שאין בהם שום הכנה. להצטער בצרת חברו או לשמוח בשמחת חברו. וכדומה.לח) נוסף על כולם מין האדם, שהוא בחי"ד של הרצון לקבל, והוא כבר במדתו השלמה הסופית, הרי הרצון לקבל שבו פועל בו, גם הרגש זולתו. ואם תרצה לידע בדיוק נמרץ, כמה הוא ההפרש מבחי"ג של הרצון לקבל, שבמין החי, עד הבחי"ד של הרצון לקבל

9

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר השושנה

 המוחין דגדלות של הנוקבא, שיש בהם מהארת החכמה, הם נמשכים מסוד י"ג השמות הנק' י"ג מדות הרחמים. וז"ש אוף כ"י אית בה י"ג מכילן דרחמי. והעיקר מה שבא ר' חזקיה להורות בהשואה הזו משושנה דבין החוחים לכנסת ישראל, הוא ללמדנו, שכל שיש לנוקבא במצב גדלותה צריך להמצא בה כנגדן בחי' הכנה והכשר עוד בתחילת הויתה דהיינו במצב הקטנות. וז"ש, שכנגד חוור וסומק דקטנות יוצא בה דין ורחמי בגדלות, וכנגד י"ג עלין דקטנות יוצא בה י"ג מדות הרחמים בגדלות. והוא מביא זאת כאן, בכדי ללמדנו איך הכתובים שלפנינו מבארים אותם ב' הסדרים דקטנות וגדלות, הנוהגים באצילות הנוקבא, כמו שממשיך והולך, אוף

10

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר הניצנים

 אחד, ואמר לה הקב"ה לכי ומעטי את עצמך. (חולין ס ב) ואז ירדה לבחי' נקודה תחת היסוד דז"א, וט"ת שלה נפלו לבריאה. ולא נשאר לה באצילות זולת נקודת הכתר שלה, ועמדה תחת היסוד, ומעתה הולכת ונבנית ע"י נצח והוד ז"א, כמו שמבאר והולך. ונקרא זה זמיר עריצים, מפני שהמיעוט נעשה הכנה ובית קבול לקבלת מוחין דחיה, אשר מוחין אלו מכריתין כל הקליפות הנאחזות בנוקבא. וזמיר לשון כריתה, ועריצים הם החיצונים והקליפות הסובבים את השושנה. וז"ש, וקול התור דא יום חמישי: התור, הוא נצח דז"א וקול התור, הוא הוד דז"א, והוא יום חמישי דמעשה בראשית. ובשביל שהיא מקבלת מההוד הכלול בנצח

1234567891011121314151617181920