היכל מלך הלכות אישות פרק כג

היכל מלך הלכות אישות פרק כג

  


הלכה טו
[טו] ממר אבי זלה"ה הפוסק מעות לחתנו ומת כו' ואפי' היה הא' ע"ה והשני ת"ח יכול לומר לאחיך הייתי רוצה. נ"ב כך הוא בהש"ס ובכל הפוסקים ולא ראיתי מי שכתב היפך מזה לבד הרב שדה יהושע בבאורו על הירושלמי במשנה זו במציאת האשה דף ל"ז ע"ב שכתב לאחיך הייתי רוצה שאחיו היה ת"ח והוא ע"ה יע"ש וזה היפך הש"ס והפוס' ואם לא יש ט"ס הדבר צ"ת.