היכל מלך הלכות אישות פרק יא

היכל מלך הלכות אישות פרק יא

  

הלכה ה
[ה] ממר זקני זלה"ה נשא חרשת או שוטה וכתב להן מאה מנה כתובתן קיימת מפני שרצה להזיק נכסיו. עכ"ל וכ"כ מרן ז"ל בש"ע סימן ס"ז ס"ט יע"ש וראיתי להרב נחלת שבעה במ"ב שכתב שגם פקח שנשא חרשת שצריך לכתוב כתובתה נוסח ב"ד יע"ש והיינו דומיא דמ"ש רבינו בהל' ו' גבי חרש שנשא פקחת שכתב רבינו ז"ל ואם ב"ד הם שהשיאו אותם וכתבו לה כתובה על נכסיו נוטלת כל מה שכתבו לה ב"ד יע"ש. ולכאורה דברים של תימא הם שנר' שרבינו ז"ל לא כתב הא דב"ד אלא גבי חרש שנשא פקחת אבל לפקח שנשא חרשת נראה שאינו מצריך לב"ד דאם אית ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.