הוראה

הוראה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9041 מקורות עבור הוראה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת פרה פרק ז

 החבית שלא תשבר או שכפאה על פיה על מנת לנגבה למלאות בה כשר להוליך בה את הקדוש פסול המפנה חרסין מתוך השוקת בשביל שתחזיק מים הרבה כשרין ואם בשביל שלא יהיו מעכבין אותו בשעה שהוא זולף את המים פסול:משנה ט[*] מי שהיו מימיו על כתפו והורה הוראה והראה לאחרים את הדרך והרג נחש ועקרב ונטל אוכלים להצניעם פסול אוכלין לאכלן כשר הנחש והעקרב שהיו מעכבים אותו כשר א"ר יהודה זה הכלל כל דבר שהוא משום מלאכה בין עמד בין לא עמד פסול דבר שאינו משום מלאכה עמד פסול ואם לא עמד כשר:משנה י[*] המוסר מימיו לטמא פסולין ולטהור

2

תוספתא מסכת הוריות (צוקרמאנדל) פרק א

 וטריפות שקצים ורמשים האוכל בשר חזיר והשותה יין נסך והמחלל את השבת והמשוך ר' יוסי בר' יהודה אומ' אף הלבוש כלאים ר' שמעון בן אלעז' אומ' אף העושה דבר שאין היצר תאב לו: הלכה והורו בית דין שהוא מוצאי שבת ואחר כך זרחה חמה אין זו הוראה אלא טעות: הלכה זהורו בית דין לעקור את כל הגוף אמרו אין דם בתורה ואין חלב בתורה ואין פיגול בתורה הרי אילו פטורין הורו לבטל מקצת ולקיים מקצת הרי אילו חייבין כיצד יש דם בתורה אבל אין חייבין על הדם הקרב שלמים יש פיגול בתורה אבל אין חייבין אלא על פיגול

3

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ח

 אם אומרי' מפני שעניים היינו. אומ' להם והלא ר' עקיבא עני ומדולדל היה. אם אומ' מפני שהיו להם בנים ובנות ולא זיכתו אלא רחל אשת. אמרו בן מ' שנה היה ורועה של בן כלבא שבוע היה. ראתהו בתו שהיה צנוע מכל רועי של בית אביה אמרה ראוי זה שיהא מורה הוראה בישר'. ותיקרא תורה על שמו הלכה ונתקדשה לו בצניעה. כיון שגדלה באו עליה כל גדולים ועשירים ולא היתה מתקדשת להם. אמר לה אביה מפני מה אי את מתקדשת. עמד אביה אימן כל גדולי הדור. אמ' לה התנשאי לכל מי שתרצה. אמרה לו מתקדשת אני לעקיבא רועך כיון שאמרה כך

4

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת הוריות פרק א

 בביתו שהיושב בביתו איפשר היה לו שישמע וזה לא היה איפשר לו שישמע: גמ' רבי אימי בשם רשב"ל מתניתא כגון שמעון בן עזאי יושב לפניהן. מה נן מקיימין אם בשסילקן תבטלו הורייתן ואם בשסילקו אותו תבטל הורייתו אלא כי נן קיימין בשזה עומד בתשובתו וזה עומד בתשובתו הורייתן אצלו אינה הוראה שלא סילקו אותו אצל אחרים הורייה שלא סילקן. לית הדא פליגא על רבי מנא בר תנחום דרבי מנא בר תנחום אמר נכנסו מאה עד שיורו כולן פתר לה בשלא נכנס. אם בשלא נכנס מעכב פתר לה כרבי דרבי אמר אין לך מעכב אלא מופלא של ב"ד בלוד. והא ר'

5

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מג

 לאלהים יחרם, ודבר שבועה שיצא מפי איני מחזירו, אמר משה רבון העולם ולא נתתי לי הפרה של נדרים ואמרת (במדבר ל) איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה לאסור אסר על נפשו לא יחל דברו, הוא אינו מוחל אבל חכם מוחל את נדרו בעת שישאל עליו, וכל זקן שמורה הוראה אם ירצה שיקבלו אחרים הוראתו צריך הוא לקיימה תחלה, ואתה צויתני על הפרת נדרים דין הוא שתתיר את נדרך כאשר צויתני להתיר לאחרים, מיד נתעטף בטליתו וישב לו כזקן והקב"ה עומד כשואל נדרו, וכה"א (דברים ט) ואשב בהר ואפשר שהיה משה יושב והאלהים יתברך שמו עומד, אמר ר' דרוסאי

6

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה י

 למחר בתפלת הבקר כמה דתימא (תהלים ה) ה' בוקר תשמע קולי וגו' מלמד שהצדיקים מבררים על מעשיהם (שם /שופטים י"ג/) ויאמר אני אני הוא בתחלה ואני הוא בסוף שאיני מחליף בדברי (שם /שופטים י"ג/) ויאמר מנוח עתה יבא דברך אמר לו מנוח עד כאן ששמעתי מן האשה והנשים אינם בנות הוראה ואין לסמוך על דבריהן אבל עתה יבא דברך מפיך אני רוצה לשמוע שאיני מאמין בדבריה שמא חלפה בדבריה או פיחתה או הותירה, מה יהיה משפט הנער מה נזירות יצטרך הנער לשמור אחר שיולד (שם /שופטים י"ג/) ומעשהו מה תעשה אמו קודם לכן כל הימים שתהא הרה ממנו (שם /שופטים

7

איכה רבה (וילנא) פרשה ד

 וקרא עליו הפסוק הזה (ישעיה מ"ב) מי נתן למשסה יעקב וישראל לבוזזים, ענה התינוק אחריו, הלא ה' זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו, כיון ששמע ר' יהושע קרא עליו בני ציון היקרים המסולאים בפז וזלגו עיניו דמעות ואמר מעיד אני שמים וארץ שמובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל, והעבודה שאיני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שיפסקו עליו, אמרו לא זז משם עד שפדאו בממון הרבה ולא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל ומנו ר' ישמעאל בן אלישע, ד"א מה היתה יקרותן שלא היה אחד מהן הולך לסעודה עד שהיה יודע עם מי סועד, ולא

8

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויגש

 כסא ה' (ירמיה ג) ביוסף כתיב וילבש אותו בגדי שש ובציון עורי עורי לבשי עזך ציון לבשי בגדי תפארתך (ישעיה נב) ביוסף כתיב ואת יהודה שלח לפניו ובציון הנני שולח מלאכי (מלאכי ג).(יא) [מו, כח] ואת יהודה שלח לפניו, להתקין לו בית תלמוד שיהא מורה שם הוראה שיהא מלמד את השבטים, תדע לך שהוא כן כיון שהלך יוסף מאצלו היה יודע באיזה פרק פירש ממנו שהיה משנה אותו, כיון שבאו אחי יוסף ואמרו לו עוד יוסף חי ויפג לבו כי לא האמין להם נזכר יעקב באיזה פרק פירש ממנו ואמר בלבו יודע אני שבפרק עגלה ערופה פירש יוסף ממני

9

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת וירא פרק כב

 אתה אומר לי קח נא, אמר לו את יחידך, אמר אברהם זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו, אמר לו אשר אהבת, אמר לו לזה אני אוהב ולזה אני אוהב, אמר לו הקב"ה את יצחק, וכל כך למה, כדי לחבבו בעיניו, ואעפ"כ קיבל אברהם דבריו של הקב"ה בשמחה: המוריה. משם יצא הוראה, שנאמר כי מציון תצא תורה (ישעיה ב ג), ור' ינאי אומר משם תצא יראה לעולם: דבר אחר שמשם דיבור יוצא לעולם: ד"א שמשם דיברות יוצאות לעולם:סימן ג[ג] וישכם אברהם בבקר. שכל מעשה הצדיקים בבקר, ומכאן שהזריזים מקדימין למצות: ויחבוש את חמורו. אהבה מקלקלת השורה: שני נעריו. ישמעאל

10

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויגש פרק מו

 אל יוסף. וכן דרך העולם להודיע לחבירו שהוא בא, שכן אתה מוצא ביתרו, ויאמר אל משה אני חותנך יתרו בא אליך. (שמות יח ו). מיכן ארז"ל לעולם אל יכנס אדם פתאום בתוך ביתו כל שכן לבית חבירו: הגדה להורות. לאורות, אורות שש מאות ושלש עשרה מצות, מלמד שהיה ליוסף בית הוראה בארץ גושן ששם היו אבותינו עוסקים בחכמת התורה עד שלא ניתנה. הוא שאמרו כי בפרק עגלה ערופה היה מתעסק, שהרי עגלה ערופה היתה באה על לא נודע מי הכהו, וכן יוסף לא נודע מי הכהו, וכיון שראה יעקב את העגלות זכר את הפרק, מיד ותחי רוח יעקב אביהם, ועיקרו

1234567891011121314151617181920