הון עשיר מסכת עדויות פרק א

הון עשיר מסכת עדויות פרק א

  

משנה א
שמאי אומר כל הנשים. משום דמשנה זו היא תחילת המסכתא במקום אחר (ריש נדה) נשנית נמי הכא בראש המסכתא, לרמוז דמאן דלביש מדא ילבש מדא (עי' ברכות כח א), כי עדיות נשנית ביום שהושיבו ראב"ע שאח"כ הורידוהו מטעם זה (עי' שם), ואחריו שנא משנה הדומה לה המתחלת שמאי אומר. וכל אלו הטעמים הם נכוחים למבין, שמועילים לזכרון שלא ישכח שום אחד מאלו העדויות:
וסת. נכון בעיני לומר שכנו זמן נדות האשה בשם וסת, על שם ושט הנוטל כל מיני מאכל, שע"י אכילת פרי עץ הדעת ניתן לה מצות נדה לכפר על שפיכות דמים ששפ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.