הון עשיר מסכת נדרים פרק ז

הון עשיר מסכת נדרים פרק ז

  


משנה ב
אסור בפול המצרי יבש. פירש מין זה לרבותא, משום דבמתניתין דלעיל נזכר בהיותו לח במין ירק, וכ"ש שאר מיני קטנית שאינם בכלל ירק אפילו בעודם לחים: