הון עשיר מסכת נדה פרק א

הון עשיר מסכת נדה פרק א

  


משנה ז
לשמש את ביתה. כינוי הוא לבית הרחם שלה המתאוה לתשמיש, כדתנן לקמן (פ"ב מ"א) שלשית לתקן את הבית: