הון עשיר מסכת כלאים פרק ד

הון עשיר מסכת כלאים פרק ד

  

משנה א
לא יביא זרע לשם. לא יזרע לא קתני, אלא לא יביא זרע, לרמוז דאפילו לעבור דרך שם בעציץ נקוב אסור, וכה"ג יש לפרש בכל כיוצא בזה:

משנה ג
ורחב ארבעה. אגדר וחריץ קאי כמ"ש התי"ט, אלא דבגדר האי רחב אורך הוא, ולגבי הגובה רוחב קרי ליה:

משנה ד
כדי שיכנס הגדי. גילה לנו הטעם, דבהרחק שלשה נתבטלה המחיצה:
ואם הפרוץ מרובה על העומד כנגד הפרצה אסור. לשון הר"ב אבל כנגד העומד מותר אם הוא רחב ארבעה, אבל פחות מארבעה אף כנגד העומד אסור, ע"כ. ופירושו הוא, כנגד אותו עומ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.