הון עשיר מסכת ידים פרק ד

הון עשיר מסכת ידים פרק ד

  

משנה ג
הלכה למשה מסיני. שכשיחדשו זה החידוש על עמון ומואב, קבל שיחדשו שיעשרו מעשר עני, דכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כלם נאמרו למשה בסיני (עי' ויק"ר פכ"ב א וירושלמי פאה פ"ב ה"ד):

משנה ה
תרגום שבעזרא ושבדניאל. לא זו אף זו קתני, לא מבעיא של עזרא דבטל ברוב הלשון הקדש שבו, ומשום הכי אזיל בתר רובא ומטמא, אלא אף של דניאל שרוב הספר הוא תרגום ומעוטו לשון הקדש, דאיכא למימר שהתרגום בפני עצמו אין לו קדושת הלשון הקדש ולא תטמא את הידים אפי' הכי מטמא. ותרגום שבתורה ושבירמיה לא הוצרך ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.