הון עשיר מסכת זבחים פרק יב

הון עשיר מסכת זבחים פרק יב

  


משנה א
בין בעלי מומין קבועין בין בעלי מומין עוברין. לגבי אבל לא מקריבין, הוי לא זו אף זו:
חולקין ואוכלין אבל לא מקריבין. מאי דאתיא מדרשא חביבא ליה ומקדימו, דאיסור הקרבה מקרא מלא הוא (ויקרא כא, כג. ואל המזבח לא יגש כי מום בו) מום בו לא יגש להקריב. אבל לחולקין אתיא מדרשא, ואגבו שנא אחריו אוכלין דהוא צד היתר כמהו: