הון עשיר מסכת גיטין פרק ו

הון עשיר מסכת גיטין פרק ו

  

משנה א
או הולך. אגב התקבל קתני ליה, רש"י בש"ס (דף סב: ד"ה קמ"ל). היינו טעמא דנשנה אחר התקבל שהוא העיקר דאצטריך מהטעם שכתב התי"ט, דהולך לא אצטריך כלל דפשוט הוא שיכול לחזור מכיון שכבר שנא התקבל דמהאי טעמ' ממש דהוי כהולך הוא דיכול לחזור כמפורש בש"ס, והולך עצמו כבר פשיטא לן דיכול לחזור בו ממאי דתנן בפ' קמא (מ"ו) באומר תן גט זה לאשתי דכ"ע מודו דבגטי נשים יכול לחזור בו, ולא קא מפלגי אלא בשחרורי עבדים. דאי לא הוה פשיטא לן הולך כבר ממקום אחר, הוה אתי שפיר להקשות דלתני הולך ברישא והדר התקבל ול ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.