הון עשיר מסכת בכורות הקדמה

הון עשיר מסכת בכורות הקדמה

  


בכורות יש בו ט' פרקים כנגד ט' ירחי לידה שהבכור אדם שהוא העיקר נוצר. ועוד איתא במאורות נתן שהבכורות נקראים מלכי אדום שהם קדמו לאצילות, ונקראים בן בכור בסוד שם ב"ן, ולכן צריכים פדיון כי החצונים נאחזים בהם כנודע, ע"כ. הרי מבואר שצריכים להיות תשעה פרקים, כי כן בשם ב"ן יש בו תשעה אותיות: