הון עשיר מסכת ביצה פרק ה

הון עשיר מסכת ביצה פרק ה

  

משנה ב
כל שחייבין עליו. התי"ט בד"ה כל אלו טרח לישב לישנא דמתניתין. ולע"ד הכי פירושא דמתניתין, כל שחייבין עליו וכו' בשבת, חייבין עליו בי"ט. והראיה דאלו הן וכו', ונאמרו לענין י"ט דהוי ק"ו לשבת, א"כ כל הנכנסים תחת ג' סוגים אלו אע"פי שלא נזכרו לענין י"ט, חייבין על[י]הם כמו בשבת, דמ"ש מאלו דתנן במתניתין:
ולא מספקין ולא מטפחין. ה"ג בנוסח המשנה וכן בסוגיא דירושלמי, ועל פי פירושא דירושלמי אשר אכתוב לקמן אתי שפיר לסמוך טפוח שהוא לרצונו סמוך לרקוד, דמסתמא אין רקוד אלא לשמחה:
מספקין. י ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.