הון עשיר מסכת ביצה פרק ג

הון עשיר מסכת ביצה פרק ג

  

משנה א
רשבג"א כתב הר"ב, דלא לאפלוגי אתא. אבל אין זה דעת רוב הפוסקים ועליהם הרמב"ם ז"ל עיין בחבורו פ"ב מהי"ט (ה"ז), והכי משמע מלישנא דמתניתין דלא תנן אמר רשב"ג, אלא תנן רשב"ג אומר, ובגמרא אין הכרע כמ"ש התי"ט:

משנה ב
לא יטול מהם. דהוי ספק מוכן ואסור באכילה, ומשום הכי לא יטול מהם, שכל שאסור באכילה אסור בטלטול. ומעשה בגוי א' וכו' ואמר מותרים הם. בטלטול, מכלל דבאכילה גם הוא הורה לאסור, משום ספק מוכן. ואע"ג דמ"מ פליג את"ק דס"ל דאסורים אף בטלטול, דמכח זה אמרו בש"ס (דף כד א) ח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.