הון עשיר מסכת ביצה פרק ב

הון עשיר מסכת ביצה פרק ב

  

משנה א
ושוין בדג וביצה שעליו שהם שני תבשילין. מכלל דדג לבדו מקרי תבשיל אחד ודיו לב"ה, ולא אמרינן לאו תבשיל הוא כיון שלא נגמר מלאכת בשולו, דהיינו עם הביצה, ואנן תבשיל בעינן:

משנה ח
וחכ"א אין מקרדין אף לא מקרצפין. גזירה אטו קרוד, אף כי מדינא היא מותר. ה"ט דחזרו לומר אף הם אין מקרדין, לגלות זה דלא נאסר קרצוף מצד עצמו, אלא אטו קרוד, ונפקא מינא דלא גזרינן דבר אחר אטו קרצוף, דהוה ליה גזרה לגזרה:

משנה ט
הרחים של פלפלין טמאה. הואיל והזכירה סיפר עניינה:


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.