הון עשיר מסכת ביצה פרק א

הון עשיר מסכת ביצה פרק א

  

משנה א
בש"א שאור בכזית. איידי דזוטר מירכס, משום הכי שנאו קודם השוחט חיה ועוף בי"ט, דאף הוא מקולי ב"ש וחומרי ב"ה כזה, אע"ג דהוא עיקר מכלתין:

משנה ב
בדקר. שהיה לו נעוץ מבעוד יום, כן כתב הר"ב. ולפי זה צריך לקרות בדקר בבית פתח:
שאפר כירה מוכן הוא. פי' הר"ב, ואפר כירה, ומלתא באנפי נפשא היא. והא דשנאו בלשון זה דנראה דקאי ארישא, לרמוז דנעוץ דשרינן ברישא, היינו בעפר דומיא דאפר, דאינו מחוסר כתישה, כמ"ש הר"ב:

משנה ג
אבל מטהו. נראה דארחא דמלתא נקט, דבשובך אחד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.