הון עשיר מסכת ביצה הקדמה

הון עשיר מסכת ביצה הקדמה

  


ביצה יש בה חמשה פרקים, ואית דקרי לה י"ט על שם עניינו, וטעם לזה י"ל כנגד חמשה ימים טובים שיש בכל שנה, והם שלשה רגלים, ושמיני עצרת כי רגל בפני עצמו הוא אף כי הוא טפל לחג הסוכות, וראש השנה, כי כפור דינו כשבת. וע"ד הנסתר כבר ידענו היות יום טוב בסוד התבונה, והנה היא הא עילאה כמבואר בספרי הנ"ל במפתח העולמות סדר זרעים מס' בריאת א"ק פ"ב פי' ד'. וכן ביצה היא הא תתאה, כמבואר בספרי הנ"ל מפ' הכוונות ס' מועד מסי' ליל שבת פ' ד' פי' ד' ע"ש: