הון עשיר מסכת ביכורים פרק ג

הון עשיר מסכת ביכורים פרק ג

  

משנה א
תאנה אשכול ורמון. שייר פרי האדמה, והכתובים אחר הארץ השני:
קושרו בגמי ואומר הרי אלו בכורים. תני קושרו לשון יחיד, על כי א"א לקשור אותם כלם כאחד, כי כל אחד הוא באילן מיוחד. והרי אלו, תני לשון רבים, לאשמועינן דאינו צריך לקרות להם שם לכל אחד בפני עצמו, כי יכול לכלול את כלם בשם אחד. ובנוסחת הירושלמי גרסינן נמי קושרן, ומשמעותו נמי כל אחד לבדו:

משנה ג
לפי כבוד. פי' הר"ב לפי רוב, ירושלמי (ה"ג יא א). וקרי לרוב כבוד, על כי ברוב עם הוא כבוד והדר מלך:
ושואלין בשלומ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.