הון עשיר מסכת ביכורים פרק ב

הון עשיר מסכת ביכורים פרק ב

  

משנה א
התרומה והבכורים. כבר נתתי טעם במשנה א' פ"ב דערל', לקדימת תרומה לבכורים. ואע"ג דהכא בכורים הם עיקר מכלתין, מ"מ כיון דדינים אלו בתרומה הם מפורשים, ראוי להקדימה:

משנה ד
וחייב באחריותן. עיין מ"ש בפ"א משנה ב' דדמאי:
וטעונים קרבן. לכתחילה, אבל אינו מעכב. כנראה מהירושלמי שהעתיק התי"ט, וכן פסק הרמב"ם בפ"ג מה' בכורים. ולפי זה אתי שפיר דתני ושייר שני דברים שהם כלי וקריאה, שהרי הקריאה דומה לקרבן, שיש מהם שאינם קורין מספק, הרי דאינה מעכבת כקרבן, ואילו לא תנן אלא דברים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.