הון עשיר מסכת ביכורים פרק א

הון עשיר מסכת ביכורים פרק א

  

משנה א
אלו שאינם מביאים. פתח במאי דסליק, דזוטר מיליה:

משנה ג
ולא מזתי שמן שאינם מן המבחר. אעפ"י שאינם גרועים כתמרים שבהרים, ולא זו אף זו קתני, משום הכי לא שנאם כסדר הכתוב:

משנה ד
הגר וכו'. מה שכתב (הר"ש) [הרב] בשם הרמב"ם (עי' פיה"מ כאן וה' ביכורים פ"ד ה"ג) דאין הלכה כמשנה זו, ירושלמי מפורש הוא (ה"ד ג ב) דאמר הלכה כר' יהודה דס"ל דהגר מביא וקורא. אבל קשה איך פסק (ה' ביכורים פ"ד ה"ב) דאשה אינה קוראת מפני שאינה יכולה לומר אשר נתת לי, שלא נטלה חלק בארץ, והלא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.