הון עשיר מסכת ביכורים הקדמה

הון עשיר מסכת ביכורים הקדמה

  


בכורים יש בה ג' פרקים, כנגד ג' אבות, דכתיב בהו (הושע ט, י) כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם. ועוד בזהר פינחס (רע"מ רנג א) איתא דהג' ראשונות נקראים בכורים עילאין: