הון עשיר מסכת בבא קמא פרק י

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק י

  

משנה א
אבל נוטל הוא מתוך ביתו. וברישא הזכיר מוכסים וגבאים בלשון רבים, וטעמא משום דדרך המלך למנות על המכס והגבאות יותר מאדם אחד. א"נ מתוך ביתו וכו' אמוכס לבד קאי דמטיל מעותיו בתיבה ויש לה מקום מיוחד, ולא אגבאי ההולך אנה ואנה לגבות, ולפיכך מטיל מעותיו בכיס כמוזכר ברישא דהיא אצלו לעולם, כנלע"ד:

משנה ב
נטלו מוכסין וכו'. מוקמי לה בכי האי גוונא דמציל מידם, דאי לאו הכי אסור כדתנן לעיל אין פורטין וכו':
את חמורו. כן דרך המוכס ליטול הבהמה שעליה המשאוי שלא נפרע עליו המכס:


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.