הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ט

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ט

  

משנה א
הגוזל. בפ"ז דשנא דיני תשלומי כפל, דדוקא הגנב הוא דחייב, נקט כולהו דיני בלשון גנבה, אבל מכאן ועד סוף מכלתין דלא תנן דיני תשלומי כפל, אלא דינין סתמיים דשייכי אף בגזלן נקט כולהו דיני בלשון גזילה, חוץ מבמשנה ח' דפ"י דתנן הגונב טלה וכו' משום דכשלא ידעו הבעלים בגנבתו איירינן כמפורש התם, ומכיון שלא ידעו גנבה מקרי ולא גזלה:

משנה ב
או שנפסלה מעל גבי המזבח. הפסיק בבבא זו בין נעבדה בה עבירה ליוצאת ליסקל, לרמוז דנעבדה בה עבירה היינו בעד אחד דאינה נסקלת, אלא שנפסלה מעל גבי ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.