הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ז

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ז

  

משנה ב
בשבת. אמכר לבד קאי, וכן יום הכפורים אטבח:
לעבודה זרה. נראה דחמיר מאיסור מכירה בשבת, דמשום הכי הפסיק בה בינו ליום הכפורים, ולא הקדימו אליו:
וטבח ביום הכפורים. עיין לקמן ד"ה ר' שמעון:
לרפואה. שלא ע"י אכילה, דאי לאו הכי פשיטא:
השוחט ונמצא טרפה השוחט חולין בעזרה. שנא השוחט תרי זמני, לאשמועינן כחו דר' שמעון, דאע"ג דשחט כדרך השוחטים פוטרו מפני שאינה שחיטה ראויה, כמ"ש הר"ב:
רבי שמעון פוטר בשני אלו. לא תימא מכלל דמודה בכולהו אחריני, דהא אטבח ביום הכפורים נמי פל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.