הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ו

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ו

  

משנה ב
ירדה כדרכה והזיקה משלמת מה שהזיקה. הא דלא קתני לרבותא הפילוה חברותיה וכמו שהרגיש התי"ט. י"ל דרמז לנו חדוש גדול יותר מזה, והוא דאף בנפלה מעצמה אפשר דמשלמת מה שהזיקה, והוא כשאכלה בערוגה אחרת שלא נפלה עליה, דהוי כירדה כדרכה, פי' כדרכה הלכה מערוגה לערוגה, כי זו היא דעת רב כהנא בש"ס (דף נח א) דהוא הוא דמפרש למתניתין כפירוש הר"ב, דמחלק בין נפלה להפילוה חברותיה:
שמין בית סאה באותה שדה. וברישא תנן נפלה לגינה, וטעמא נ"ל משום דסתם גנות עומדים על המים, וכדכתיב (במדבר כד, ו) (ו)כגנות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.