הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ה

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ה

  

משנה א
ורביע נזק לולד. אפשר דפתח בעובר וסיים בולד, לרמוז דהיינו עובר היינו ולד ונפקא מינא למקח וממכר:

משנה ג
או שנשכו כלבו של בעל הבית פטור. אע"ג דשלא כדין עשה לגדל כלב רע בתוך ביתו דכתיב (דברים כב, ח. ב"ק טו ב) ולא תשים דמים בביתך, ומשום הכי אצטריך, ואזלה לה תמיהת התי"ט דתמא תרתי למה לי:
בעל החצר חייב. וכן תנן במשנה ב' בעל החצר חייב, אבל בהכנס שלא ברשות דפטור, תנן ושברתן בהמתו של בעל הבית, וכן כיוצא בזה בכולהו. ונראה דרבותא רמז לנו, דאם המזיק היה מבעל הבית, דיש ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.