הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ד

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ד

  

משנה א
ארבעה. אע"ג דבג' נגיחות נעשה מועד להבא אפשר שיגח ד' ועדיין תם הוא, וחמשה אצטריך דלא תימא ארבעה דווקא:

משנה ב
מועד לקטנים אינו וכו'. מסתברא דקאי אף אאדם כמ"ש התי"ט, מדשנא בבא זו בתריה:
לימות החול משלם חצי נזק. משום דס"ל דלא הוי מועד לשלם נזק שלם עד שיעידו בו שלשה ימים כדתנן בפ"ב משנה ד', הוסיף תיבת לימות לומר שמשלם חצי נזק אף אם נגח יותר מיום אחד בחול:
ימי שבתות. דלא תימא דשבתות היינו שבועות קתני ימי, אבל ברישא דתנן הרי שהיה מועד לשבתות א"א לטעות, שהרי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.