הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ג

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ג

  

משנה א
נשברה כדו. שלא הניח אלא נתקל ונשברה, כ"כ התי"ט. וה"ט דלא קתני נשברה הכד, דהוה משמע הכד הנזכר ברישא דתנן המניח את הכד:

משנה ב
השופך מים. אצטריך לאשמועינן אע"ג דברשות עביד כמ"ש הר"ב:
המצניע וכו'. אצטריך לאשמועינן אע"ג דהצניעו:
את הקוץ ואת הזכוכית. לא שייך למימר הכא קוצו וזכוכיתו כדתנן גדרו תבנו וקשו, דהאי כדי להוציאם מרשותו הוא מצניעם כי מתפחד להנזק בהם:

משנה ה
וכן זה בא בנרו וזה בא בפשתנו. אצטריך לאשמועינן דאע"ג דהנושא משאוי כזה מפשילו ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.